PDA

Просмотр полной версии : Noutăţi contabile şi fiscale


adriana
10.01.2012, 10:21
Manovra Anti'criza

http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=4831&parent=0#comment

degraba vor veni Italienii la noi

rodica.ro
10.01.2012, 19:39
::-): Italienii ca si moldovenii au deficit in buget... si cauta solutii de unde sa mai scurga bani :)

webmaster
13.01.2012, 13:00
Prin Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr.10 din 05.01.2012 publicata în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.7-12 din 13.01.2012 a fost aprobat Regulamentul cu privire la delegarea salariatilor entitatilor din Republica Moldova.
In comparatie cu regulamentul care se aplica pina in prezent, noul regulament prevede plata diurnelor si cheltuielilor de cazare intr-o marime mai mare (de exemplu, pentru mun. Chisinau plafonul diurnei constituie 100 lei, iar plafonul cheltuielilor de cazare - 315 lei). O alta modificare se refera la faptul ca pentru zilele de plecare si sosire diurnele se platesc in marime de 100 % din normele stabilite. Anterior acestea se achitau in marime de 50 %.

Mantea Andrei
18.01.2012, 09:52
LEGE Nr. 267 din 23.11.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=341886) Publicat : 13.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 13-14 art Nr : 32

Cu toate ca majoritatea cunosc modificarile de la etapa de proiect, totusi aceasta este varianta publicata si am sa pun citeva puncte care mi-au parut interesante la momentul vizualizarii fugitive.
Va rog sa completati aceasta lista cu alte aspecte care va par importante

1. 8. Neindicarea de către agentul economic furnizor în factură/factura fiscală a preţului de livrare pentru o unitate, inclusiv TVA, fixat de agentul economic producător al mărfurilor, pentru mărfurile produse pe teritoriul ţării, sau a preţului de achiziţie, inclusiv TVA, pentru mărfurile importate, în cazul livrării mărfurilor de importanţă socială, a căror listă este aprobată de Guvern, se sancţionează cu amendă în mărime de 10% din valoarea tranzacţiei cu mărfurile de importanţă socială, dar nu mai puţin de 500 de lei pentru fiecare factură/factură fiscală. - daca in 3 ziel 50% reducere

2. art 5 cod fiscal
Articolul 15:
la litera a), cuvintele “ , cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali,” se înlocuiesc cu cuvintele “şi întreprinzători individuali”;
la litera b), cifra „0” se înlocuieşte cu cifra „12”;
la litera c), cuvintele “şi întreprinzătorii individuali” se exclud, iar cifra „0” se înlocuieşte cu cifra “7”.

3. recunoastere Mijlaoce Fixe
la alineatul (2), cifra „3000” se înlocuieşte cu cifra „6000”;
+ uzura
la alineatul (8) rîndul al patrulea coloana a doua din tabel, cifra „10” se înlocuieşte cu cifra „12,5”.

4. leasing
„(6) Companiilor de leasing li se permite deducerea provizioanelor destinate acoperirii creanţelor ce ţin de nerecuperarea ratelor şi dobînzilor de leasing în mărime de pînă la 5%, inclusiv din soldul mediu ponderat anual al creanţelor aferente contractelor de leasing, dacă aceste provizioane îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) nu sînt garantate de o altă persoană;
b) sînt datorate de o persoană care nu este afiliată contribuabilului.”

5. scutiri
la alineatul (2), cifra “12000” se înlocuieşte cu cifra “12840”.
la alineatul (1), cifra “1800” se înlocuieşte cu cifra “1920”, iar cifra “8100” se înlocuieşte cu cifra “8640”;

6. intreprinderi mici si mijlocii
(1) Subiecţi ai impunerii sînt agenţii economici care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. pe parcursul perioadei fiscale declarate, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali.
Obiect al impunerii este venitul din activitatea operaţională obţinut în perioada fiscală declarată.
Cota impozitului pe venit constituie 3% din obiectul impunerii.

7. retineri pers fizice
„Articolul 90. Reţinerile din alte plăţi efectuate în
folosul rezidentului
Orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art. 5 pct. 20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice,

8. dividende rezidenti - mia parut foarte interesanta varianta aprobata, iesim la 12+6=18 pentru cele aferent 2012 si nu 27 cum era in proiect la un moment
- 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
- 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social.

9 divid nerezidenti
Articolul 91. Reţinerile din veniturile nerezidentului
(1) Persoanele menţionate la art. 90 reţin şi achită un impozit în mărime de:
- 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art. 71, cu excepţia celor specificate la liniuţele a doua, a treia şi a patra din prezentul alineat;
- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
- 15% din sumele specificate la art. 901 alin. (31) liniuţa a treia;
- 6% din dividendele specificate la art. 71 lit. e).


10. Registru electronic FF
Articolul 1181. Registrul general electronic al
facturilor fiscale
(1) Factură fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizor în Registrul general electronic al facturilor fiscale în decursul zilei în care aceasta a fost eliberată, în forma şi în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depăşeşte suma de:
100000 lei – începînd cu 1 iulie 2012, de către subiecţii impunerii cu T.V.A. care sînt deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Chişinău, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Bălţi şi de Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul Inspectoratului fiscal de stat pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia;
50000 lei – începînd cu 1 ianuarie 2013, de către toţi subiecţii impunerii cu T.V.A.;
10000 lei – începînd cu 1 ianuarie 2014, de către toţi subiecţii impunerii cu T.V.A.

+ amenzi facturi
4) Neprezentarea facturii fiscale în termenele prevăzute la art. 117 şi 1171 se sancţionează cu o amendă în mărime de 3600 lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 108000 lei pentru toate facturile fiscale neprezentate în termenele stabilite.
(41) Neînregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale se sancţionează cu o amendă în mărime de 3600 lei pentru fiecare factură fiscală neînregistrată, dar nu mai mult de 108000 lei pentru toate facturile fiscale neînregistrate în termenele stabilite.


11. estimare indirecta
ubiecţi ai estimării prin metode indirecte sînt persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care:
a) în perioada unui an fiscal, începînd cu 1 ianuarie 2012, obţin proprietăţi (bunuri imobiliare, valori mobiliare, mijloace de transport, mijloace băneşti) ce depăşesc cumulativ suma de un milion de lei, cu excepţia persoanelor fizice proprietari ai bunurilor imobiliare care au început construcţia pînă la 1 ianuarie 2012, iar înregistrarea la organul cadastral au efectuat-o după aceasta dată;
b) efectuează pe parcursul unui an fiscal, începînd cu 1 ianuarie 2012, cheltuieli individuale, altele decît cele specificate mai sus, ce depăşesc suma de 300 mii lei.


12. amenzi masini de casa
la alineatul (1), după cuvintele „unei activităţi” se introduc cuvintele „de către contribuabil şi persoana împuternicită cu eliberarea bonului de casă”, iar cifra „5000” se înlocuieşte cu cifra „10000”;
la alineatul (2), cifra „6000” se înlocuieşte cu cifra „10000
„(4) Comiterea repetată a încălcărilor specificate la alin. (1), (2) şi (21) se sancţionează cu amendă de 25000 de lei. Comiterea a treia oară şi mai mult a încălcărilor specificate la alin. (1), (2) şi (21) se sancţionează cu o amendă de 50000 de lei pentru fiecare caz.”

13. amenzi dari de seama
(1) Neprezentarea dării de seamă fiscale se sancţionează cu o amendă în mărime de 1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 10000 lei pentru toate dările de seamă fiscale neprezentate.
(2) Prezentarea tardivă a dării de seamă fiscale se sancţionează cu o amendă în mărime de 200 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv, dar nu mai mult de 2000 lei pentru toate dările de seamă fiscale prezentate tardiv.
(3) Prezentarea dării de seamă fiscale care conţine informaţie neautentică se sancţionează cu o amendă în mărime de 1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată care conţine informaţie neautentică, dar nu mai mult de 10000 lei pentru toate dările de seamă fiscale prezentate care conţin informaţii neautentice.

Accountant
18.01.2012, 10:34
14. E stabilita obligatia de plata a impozitului pe venit in rate pentru anul 2012: "suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit pentru anul respectiv”. Atentie: calculul gresit duce la sanctionari!

15. Este ingustata lista cu produsele impozitate cu TVA la 8% productia din fitotehnie si zootehnie - doar cea produsa, nu si revinduta.

16. S-a largit lista firmelor, care pot beneficia de restituirea TVA la investitii. Dar s-a anulat dreptul facilitar de inregistrare ca subiect TVA la efectuarea investitiilor capitale.

17. Atentie! Va trebui de restabilit TVA la mijloacelor fixe casate in partea care nu a fost supusa uzurii!

18. S-a ingustat lista activitatilor scutite de TVA. Atentie firmelor turistice, de pregatire a cadrelor s.a.!

Mantea Andrei
18.01.2012, 11:00
skipped

17. Atentie! Va trebui de restabilit TVA la mijloacelor fixe casate in partea care nu a fost supusa uzurii!

skippedce prostie, si cum se va determina partea necasata? in baza uzurii casate financiar sau fiscal. Inteleg ca ei pina la urma aici se refera la uzura financiara, dar aceasta e un nonsens caci real statul fiscal permite altfel la deducere in scop fiscal a uzurii. Ce credeti?

lia
18.01.2012, 12:12
n-am gasit in legea 267 modificarile ce tin de taxa p-ru folosirea drumurilor. s-a facut prin alt act?

savoronga
18.01.2012, 12:27
ne puteti da amanunte (actul sau alt ceva) la p.15?

postica sergiu
18.01.2012, 12:32
cine a observat ca taxa pentru folosirea drumurilor si cea nou aparuta "TAXA DE LA POSESORII UNITATILOR DE TRANSPORT" practic e identica si se calculeaza la fel...sau ceva eu n-am inteles pina la urma...explicati-mi va roog cine stie....???
PS taxele se dubleaza numai ca se numesc diferit

Accountant
18.01.2012, 12:32
ne puteti da amanunte (actul sau alt ceva) la p.15?
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=341886

lia
18.01.2012, 12:51
ne puteti da amanunte (actul sau alt ceva) la p.15?

m-am referit la legea 267 publicata in 13.01.12

switch2
18.01.2012, 17:33
N-am inteles nimic din p.15, poate mai popular poate sa ma lamureasca cineva va rog::'(:

Accountant
18.01.2012, 18:23
N-am inteles nimic din p.15, poate mai popular poate sa ma lamureasca cineva va rog::'(:
CF
"Articolul 96 litera b):
la liniuţa a cincea, după cuvintele „şi sacrificată” se introduce textul „ce constituie rezultatul activităţilor desfăşurate conform Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (CAEM), secţiunea A, diviziunea 01, grupele 01.1–01.3; secţiunea B, diviziunea 05”
CAEM:
secţiunea A - AGRICULTURA, ECONOMIA VINATULUI SI SILVICULTURA
diviziunea 01 - AGRICULTURA, ECONOMIA VINATULUI SI SERVICII AUXILIARE
grupele 01.1–01.3 - Cultura vegetala, Cultura legumelor, pomicultura si cresterea productiei de pepiniera, Cultura fructelor
secţiunea B - PESCUITUL, PISCICULTURA
diviziunea 05 - PESCUITUL, PISCICULTURA

switch2
18.01.2012, 18:57
Milioane de scuze, din cauza emotiilor am incurcat 9 cu 15.Ma refeream la dividende:*PARDON*:

postica sergiu
19.01.2012, 09:27
a auzit cineva de impozitul retinut la sursa de plata la serviciile de locatiune pentru 2012??? in lege parca nu este..ori va fi mai tirziu....ajutati-ma va rog!!

Mantea Andrei
19.01.2012, 11:27
Milioane de scuze, din cauza emotiilor am incurcat 9 cu 15.Ma refeream la dividende:*PARDON*:

deci ex. in 2012 se ia decizia ca in baza rezultate (profit obtinut) din 2011 se vor distribui dividende. In acest caz, aceste se vor impozita cu 15% (asa cum in 2011 cota la intreprindere a fost "0", impozit total daca ai o intrepridere va fi 15+0=15. Apoi vine an 2013 si spui, repartizam dividende in baza profit din 2012. Deja acesta va fi 6% + nu uitam ca ca intreprindere deja am platit 12%, deci total 18, ce e comparabil pe de o parte cu 18% care se va plati la stat daca ai venituri ca angajat de exemplu (si pe de alta parte merge cu o doctrina internationala, unde % divid e jumata la cota impozit societate).
Pina la urma le-a venit mintea la cap, deaoarece in un moment in proiect era 15% pentru dividende in genere, ceea ce insemna ca de ex in 2013 achitind in baza rezultate 2012 ar fi fot impiozit total de 15+12 pentru fondator.

switch2
19.01.2012, 12:46
Adica sefu azi se duce la banca scoate dividende pentru 2010 si achitam 15% iar pentru anul 2012 achitam 6% ?
si ele se achita deodata sau la sf de an (cum era in proiect)?
Greu ajunge:*PARDON*:

Mantea Andrei
19.01.2012, 13:30
Adica sefu azi se duce la banca scoate dividende pentru 2010 si achitam 15% iar pentru anul 2012 achitam 6% ?
si ele se achita deodata sau la sf de an (cum era in proiect)?
Greu ajunge:*PARDON*:

pentru 2012, mai intii veti achita 12% ca intreprindere apoi 6% la plata divid, per total il va costa pe fondator 18%, daca vorbim strict la achitare e asa cum spuneti dvs. In orice caz eu asa inteleg redactia existenta. Sper ca o inteleg corect ::-):.

Achitare
Articolul 80. Impozitarea dividendelor
(1) Agentul economic achită dividende acţionarilor (asociaţilor) săi din venitul rămas după impozitare.

achitare, in primul rind trebuie decizie, precum ca in baza rezultatului anului 2011 am avut profit net de 100000, din aceastea 90000 le dam ca dividende, 10000 le lasam pentru dezvolta activit, rezerve, bla, bla, bla.

impozitare conform mod discutat

daca achitam dividende pe parcurs an in curs
Articolul 801. Achitarea prealabilă a impozitului în cazul repartizării dividendelor
(1) Persoanele specificate la art.90 care achită dividende acţionarilor (asociaţilor) săi pe parcursul anului fiscal achită ca parte a impozitului o sumă egală cu 12% din profitul anului fiscal în curs, din care se vor achita dividende.
(2) Suma impozitului achitată de agentul economic conform alin.(1) este trecută în cont ca impozit aplicat venitului impozabil al agentului economic respectiv pentru anul fiscal în care a fost făcută achitarea.
(3) Dacă, în vreun an fiscal, trecerile în cont, permise agentului economic în conformitate cu alin.(2), depăşesc suma impozitului pe venit în anul respectiv, diferenţa va fi compensată conform modului stabilit în art.175 şi 176.

totodata aceasta nu-i scuteste de art 90 prim, adica 6% la achitare,

ca urmare specificul este ca in cazul achitarii dividende pe parcurs, mai intii impozitezi cu 12%, adica platesti impozit in avans si apoi 6 la achitare

postica sergiu
19.01.2012, 13:37
Persoanele specificate la art. 90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de:
- 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
- 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social.

in exemplu, pentru 2010 - 15 %...

sorry, era deja mentionat...:%):

lia
19.01.2012, 13:41
a auzit cineva de impozitul retinut la sursa de plata la serviciile de locatiune pentru 2012??? in lege parca nu este..ori va fi mai tirziu....ajutati-ma va rog!!

daca nu gasiti schimbari in L.267 inseamna ca se impoziteaza pe vechi.

taniusha
19.01.2012, 20:49
multumesc tuturor celor care au gasit timp pentru a publica toate modificarile. Scuze dar nu prea am inteles despre inregistrarea FF in registrul electronic daca cineva are timp sama lamureasca :*SEARCH*:

Accountant
19.01.2012, 20:58
multumesc tuturor celor care au gasit timp pentru a publica toate modificarile.
Nu-s nici pe departe toate.
Scuze dar nu prea am inteles despre inregistrarea FF in registrul electronic daca cineva are timp sama lamureasca :*SEARCH*:
Din 01.07.12 contribuabilii din Balti si Chisinau vor fi obligati sa transmita in aceiasi zi informatia despre eliberarea facturilor fiscale cu o livrare de peste 100 mii lei. Din 01.01.13 - toti contribuabilii la livrari de peste 50 mii lei/factura; din 01.01.14 - de peste 10 mii lei.

webmaster
20.01.2012, 13:06
Prin prisma ultimelor modificari as dori sa aflu parerea voastra referitor la modul de impozitare a dividendelor achitate de catre firma in folosul fondatorului, care este agent economic-rezident.

Mantea Andrei
20.01.2012, 13:36
Prin prisma ultimelor modificari as dori sa aflu parerea voastra referitor la modul de impozitare a dividendelor achitate de catre firma in folosul fondatorului, care este agent economic-rezident.

formulati va rog mai explicit aspectul care va creaza dubii, nu prea am inteles.

webmaster
20.01.2012, 13:56
formulati va rog mai explicit aspectul care va creaza dubii, nu prea am inteles.

Explic situatia:
In urma modificarilor introduse prin legea nr. 267 dividendele au fost excluse din categoria veniturilor impozabile (litera m) art. 18 din CF a fost abrogata), asta desi conform art. 90.1 din ele trebuie retinut impozit pe venit la sursa de plata :%):

Totodata, in art. 20 regasim o litera noua
"z10) dividendele aferente perioadelor fiscale de pînă la 1 ianuarie 2008 achitate în folosul persoanelor fizice rezidente." Adica se scuteste ceea ce in principiu nu este definit ca sursa de venit.

In plus nicaieri nu gasim prevederi referitoare la dividendele achitate in folosul agentilor economici rezidenti *WALL*

Acuma intrebarea:
Firma X plateste in anul 2012 fondatorului sau, firmei Y, dividende din profitul anului 2011 in suma de 10 000 lei. Care este impozitul care trebuie retinut la sursa de plata? Ce impozit va trebui firma Y sa achite din aceste dividende si daca trebuie, in genere, sa achite ceva? Ce impozit va trebui ulterior sa plateasca firma Y la repartizarea profitului pe anul 2012 in folosul fondatorului sau-persoana fizica?

Cred ca intrebarea ar trebui sa-i intereseze pe multi, mai ales ca pina la sfirsitul lunii ianuarie au ramas zile numarate :*THIS*:

Anumite aspecte la acest subiect sint dezvaluite in acest articol (http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=4793#comment), dar as vrea sa aflu si parearea Dvs.

Ion C
20.01.2012, 14:33
„Articolul 1181. Registrul general electronic al
facturilor fiscale
(1) Factură fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizor în Registrul general electronic .... în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depăşeşte suma de:
100000 lei – începînd cu 1 iulie 2012
Adica mai mult de 120000 (100000 valoarea impozabila + 20000 TVA)???

savoronga
23.01.2012, 19:27
Art. 96 codul fiscal
A fost:
– 8% – la producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, produsă şi livrată pe teritoriul ţării;


Este de la 01.01.2012.
– 8% – la producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, ce constituie rezultatul activităţilor desfăşurate conform Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (CAEM), secţiunea A, diviziunea 01, grupele 01.1–01.3; secţiunea B, diviziunea 05”;
secţiunea A - AGRICULTURA, ECONOMIA VINATULUI SI SILVICULTURA
diviziunea 01 - AGRICULTURA, ECONOMIA VINATULUI SI SERVICII AUXILIARE
grupele 01.1–01.3 - Cultura vegetala, Cultura legumelor, pomicultura si cresterea productiei de pepiniera, Cultura fructelor
secţiunea B - PESCUITUL, PISCICULTURA
diviziunea 05 - PESCUITUL, PISCICULTURA
Da unde punem carnea de vite(porci)?

Accountant
23.01.2012, 21:07
... Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (CAEM), secţiunea A, diviziunea 01, grupele 01.1–01.3; secţiunea B, diviziunea 05”
secţiunea A - AGRICULTURA, ECONOMIA VINATULUI SI SILVICULTURA
diviziunea 01 - AGRICULTURA, ECONOMIA VINATULUI SI SERVICII AUXILIARE
Da unde punem carnea de vite(porci)?
Corect e asa:
grupele 01.1–01.3 - Cultura vegetala, Cresterea animalelor, Cultura vegetala asociata cu cresterea animalelor.

savoronga
25.01.2012, 13:42
art 236 alin 3. permite doar corectarea darilor de seama pentru perioadele dupa 13.01.2012 (data publicarii in MO)? pentru care perioade se poate aplica acest alin.?

Taniuska2011
25.01.2012, 16:53
Lamuriti-ma va rog cu asta:
"Articolul 541. Subiecţii impunerii
(1) Subiecţi ai impunerii sînt agenţii economici care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. pe parcursul perioadei fiscale declarate, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali."
iese ca II neplatitoare de TVA nu vor achita impozit?

Accountant
25.01.2012, 18:19
art 236 alin 3. permite doar corectarea darilor de seama pentru perioadele dupa 13.01.2012 (data publicarii in MO)? pentru care perioade se poate aplica acest alin.?
Din ce considerente ati facut asa concluzie?

Accountant
25.01.2012, 18:20
Lamuriti-ma va rog cu asta:
"Articolul 541. Subiecţii impunerii
(1) Subiecţi ai impunerii sînt agenţii economici care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. pe parcursul perioadei fiscale declarate, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali."
iese ca II neplatitoare de TVA nu vor achita impozit?
Vor achita in baza altui articol al titlului II.

savoronga
26.01.2012, 10:21
Din ce considerente ati facut asa concluzie?

asa au zis la fisc. si incerc sa- contrazic.

Райэл
26.01.2012, 11:12
savoronga
Din propria experienta pot sa spun ca fiscul inca nu a elaborat o pozitie stricta referitor la sanctionarea darilor de seama corectate, insa in ceea ce priveste preyentarea lor, e clar ca bunaziua, Dvs. aveti dreptul sa corectati orice dare de seama prezentata la fisc pentru orice perioada incepind cu 2007.::-):

savoronga
26.01.2012, 13:06
fiscul inca nu a recunoscut ca se poate corecta orice perioada, mai astept sa le vina apa la moara.

mahu lena
26.01.2012, 19:33
Buna !!!
Eu astazi am fost la inspectorat si am avut corectari cu darile de seama lunare cu impozitul pe venit ,mi sa spus sa scriu cerere de anularea darilor de seama pe luna care este incorecta ,amenda 200 lei dar daca depisteza vreo verificare 1000 lei ::-(:

Accountant
26.01.2012, 20:02
Buna !!!
Eu astazi am fost la inspectorat si am avut corectari cu darile de seama lunare cu impozitul pe venit ,mi sa spus sa scriu cerere de anularea darilor de seama pe luna care este incorecta ,amenda 200 lei dar daca depisteza vreo verificare 1000 lei ::-(:
La fisc nu citesc atent CF in noua redactie?
dar daca depisteza vreo verificare 1000 lei ::-(:
Ce depisteaza?

Райэл
27.01.2012, 10:12
Dupa parerea mea amenda de 200 lei poate fi aplicata atunci cind contribuabilul prezinta darea de seama cu intirziere, in cazul corectarii unei dari de seama deja prezentate amenda nu trebuie sa fie aplicata. Amenda de 1000 lei se aplica la momentul depistarii erorii de catre organul fiscal asupra darilor de seama prezentate.::-):

savoronga
27.01.2012, 10:15
Corect e asa:
grupele 01.1–01.3 - Cultura vegetala, Cresterea animalelor, Cultura vegetala asociata cu cresterea animalelor.

aici http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=4928&parent=0 nu am gasit nimic referitor la TVA 8% pentru producatori agricoli si 20% pentru cei care revind produsele agricole.:%):

ivela86
28.01.2012, 00:32
Spuneti va rog in ce consta modificarea in C.F.
referitor la intreprinderi mici:
pot alege intre 3% impozitarea venitului operational si ??? modul general stabilit ce inseamna? Adica putem alege intre achitarea a 3 % si Tva? Dar de ce scrie modul general stabilit (12%).
http://minfin.md/common/news/Aspecte_de_aplicare_a_legisl_fisc_2012.ppt

:*SEARCH*:

Accountant
28.01.2012, 15:32
Spuneti va rog in ce consta modificarea in C.F.
referitor la intreprinderi mici:
pot alege intre 3% impozitarea venitului operational si ??? modul general stabilit ce inseamna? Adica putem alege intre achitarea a 3 % si Tva? Dar de ce scrie modul general stabilit (12%).
http://minfin.md/common/news/Aspecte_de_aplicare_a_legisl_fisc_2012.ppt
:*SEARCH*:
Intreprinderile care pe parcursul anului 2011 au avut venit operational (vinzari) pina la 100 mii lei - vor plati 3% impozit din venitul operational al anului 2012. Cei care au avut venit operational mai mare de 100 mii dar mai mic de 600 mii - pot alege: sau 3% din venitul operational sau 12% din profitul impozabil.

Accountant
28.01.2012, 15:33
aici http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=4928&parent=0 nu am gasit nimic referitor la TVA 8% pentru producatori agricoli si 20% pentru cei care revind produsele agricole.:%):

Da in Codul fiscal? ::-):

savoronga
28.01.2012, 18:13
da, in codul fiscal este, dar de ce nu s-a atras nici un pic de atentie in acrticolul privind modificarile?

verusik_g
31.01.2012, 13:27
Intreprinderile care pe parcursul anului 2011 au avut venit operational (vinzari) pina la 100 mii lei - vor plati 3% impozit din venitul operational al anului 2012. Cei care au avut venit operational mai mare de 100 mii dar mai mic de 600 mii - pot alege: sau 3% din venitul operational sau 12% din profitul impozabil.

Cum alegem regimul fiscal am inteles , dar cum alegem cotele 3 sau 12 % in caz ca inregistram venituri intre 100 si 600 mii , este cineva care sa vrea sa achite 12 % in loc de 3% , care-i faza ? Este necesar sa stipulam in careva documente interne ce regim fiscal aplicam , politica de contabilitate ,de ex. ?

Accountant
31.01.2012, 21:32
Cum alegem regimul fiscal am inteles , dar cum alegem cotele 3 sau 12 % in caz ca inregistram venituri intre 100 si 600 mii , este cineva care sa vrea sa achite 12 % in loc de 3% , care-i faza ? ...
12% se aplica la profitul impozabil, da 3% - la venitul operational.
verusik_g, care marime e mai convenabila? ::-):

admiral
31.01.2012, 22:39
Sa presupunem ca ati obtinut venituri operationale (clasa 611 si 612) in marime de 500 mii lei, cheltuielile totale au constituit 400 mii lei, respectiv aveti un profit de 100 mii lei. Folosind I metoda veti achita 15 mii lei (500 mii x 3%), iar a II metoda 12 mii lei (100 mii x 12%). Alegeti metoda in dependenta de ce profit preconizati pentru anul viitor. Succese !

ivela86
31.01.2012, 23:55
da, insa alegerea noastra unde trebuie sa fie declarata, cerere la fisc?

si achitarea impozitului 3% o vom efectua deja in ianuarie 2013 sau pe parcursul 2012? Daca alegem 12% vom achita trimestrial in 2012, asa-i?

ionix
01.02.2012, 10:33
in ambele cazuri se achita trimestrial, in luna urmatoare dupa inchiderea trimestrului

Taniuska2011
01.02.2012, 13:41
Articolul 80. Impozitarea dividendelor
(1) Agentul economic achită dividende acţionarilor (asociaţilor) săi din venitul rămas după impozitare.

De aici reiese ca din Profitul curat se retine intai impozitul de 7 si 18% pentru Intreprinderi Individuale, si apoi se retrag venitul fondatorilor, (asa zisele "dividende") din care iarasi se mai retin si inca 6%. Am dreptate? Va multumesc

Accountant
01.02.2012, 20:08
Articolul 80. Impozitarea dividendelor
(1) Agentul economic achită dividende acţionarilor (asociaţilor) săi din venitul rămas după impozitare.

De aici reiese ca din Profitul curat se retine intai impozitul de 7 si 18% pentru Intreprinderi Individuale, si apoi se retrag venitul fondatorilor, (asa zisele "dividende") din care iarasi se mai retin si inca 6%. Am dreptate? Va multumesc

:*NO*:
Intreprinzatorul individual nu este persoană juridică şi se prezintă în cadrul raporturilor de drept ca persoană fizică, deci achitarea impozitului de 7 si 18% este finala.

Gogo
10.02.2012, 13:34
Spune ti mi va rog, este cineva la curent cu anuntul de pe http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=4969
unde se poate de adresat de concretizat privitor la Angajatorii obligaţi să prezinte statele de personal inspectoratului teritorial de muncă? Va multumesc anticipat!:*SEARCH*:

Svetutza
10.02.2012, 14:29
MO 30-33 din 10.02.12
modificari la ordinul privind modificarea si completarea Clasificatiei bugetare

la capitolul 111 se introduce paragraf nou
23
111 23 "Impozitul pe venitul din activitatea operationala"

capitolul 122 se completeaza cu paragrafele
65 Taxa de la posesorii unit.de transport
66 Taxa pt parcaj
67 T.pt unit.stradale de comert/servicii
68 Taxa pt evacuarea deseurilor
69 Taxa pt dispozitivele publicitare

si altele....

savoronga
05.03.2012, 10:20
14. E stabilita obligatia de plata a impozitului pe venit in rate pentru anul 2012: "suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit pentru anul respectiv”. Atentie: calculul gresit duce la sanctionari!

15. Este ingustata lista cu produsele impozitate cu TVA la 8% productia din fitotehnie si zootehnie - doar cea produsa, nu si revinduta.

16. S-a largit lista firmelor, care pot beneficia de restituirea TVA la investitii. Dar s-a anulat dreptul facilitar de inregistrare ca subiect TVA la efectuarea investitiilor capitale.

17. Atentie! Va trebui de restabilit TVA la mijloacelor fixe casate in partea care nu a fost supusa uzurii!

18. S-a ingustat lista activitatilor scutite de TVA. Atentie firmelor turistice, de pregatire a cadrelor s.a.!

dar cum ramine cu http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=5086&parent=0? sau iarasi fiscul se va clarifica si va mai da explicatii ca in cazul cu imprumuturile trecute prin aparatul de casa?
consider ca Accountant initial corect a comentat aceasta modificare, pentru ca e evident ca produsele agricole sint rezultatul activitatii agricole si nu activitatii de constructie.

CDV
05.03.2012, 12:22
dar ce cu scrisorica ceea frumoasa ce tine de folosirea aparatului de casa la incasarea banilor, s-a schimbat ceva?::-):

savoronga
05.03.2012, 12:46
in CA 02/2012 scriu ca timpul apropiat MinFin va analiza situatia si se va expune, dar pina atunci se recomanda a incasa imprumutul pe cont bancar

savoronga
06.03.2012, 21:43
dar cum ramine cu http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=5086&parent=0? sau iarasi fiscul se va clarifica si va mai da explicatii ca in cazul cu imprumuturile trecute prin aparatul de casa?
consider ca Accountant initial corect a comentat aceasta modificare, pentru ca e evident ca produsele agricole sint rezultatul activitatii agricole si nu activitatii de constructie.
poate revenim la intrebarea data?

Accountant
06.03.2012, 23:35
poate revenim la intrebarea data?
Deja ultima scrisoare a fost modificata:
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=5094

savoronga
07.03.2012, 08:49
asta referitor la carne, dar cerealele vindute de catre intermediari ramine cu 8%?

Svetutza
07.03.2012, 09:27
asta referitor la carne, dar cerealele vindute de catre intermediari ramine cu 8%?

pai da este scrisoare http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=230&id=5085
unde-i scris negru pe alb "toate livrările de producţie autohtonă specificată în alineatul menţionat, efectuate pe teritoriul ţării se impun la cota stabilită de 8%, indiferent de faptul dacă subiectul impunerii este producător sau intermediar."

"pentru producţia din fitotehnie şi horticultura în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată ce constituie rezultatul activităţilor desfăşurate conform Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (CAEM), secţiunea A, diviziunea 01, grupele 01.1-01.3; secţiunea B, diviziunea 05, produsă şi livrată pe teritoriul ţării este stabilită cota de impozitare cu TVA în mărime de 8%."

de fapt asta era clar si din CF .... dar ma rog

Accountant
07.03.2012, 09:30
asta referitor la carne, dar cerealele vindute de catre intermediari ramine cu 8%?
Reiesind din scrisoarea cu pricina ramine 8%, desi argumentarea scrisorii nu este convingatoare... Convingatore poate fi doar interpretarea in acest sens a normei de catre "parintii" acesteia. ::-):

Svetutza
13.03.2012, 11:50
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=5118&parent=0

adriana
13.03.2012, 21:35
http://www.fisc.md/ro/news/physical/item/?name=588

Accountant
13.03.2012, 23:16
http://www.fisc.md/ro/news/physical/item/?name=588
"... iar conform prevederilor pct. 81 din Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 30 ianuarie 2008 cu privire la aprobarea unor regulamente, ziua de 2 aprilie se va considera drept ultima zi de prezentare a declaratiei."

Slava domnului, ca pina acum acest lucru din motive necunoscute nu era clar serviciului fiscal...

dzirioja
21.03.2012, 14:31
http://contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=5143&parent=0

savoronga
20.04.2012, 13:56
a vazut cineva modificarile din 13.04.2012?

postica sergiu
14.09.2012, 13:14
MO din 14 septembrie 2012 Nr. 190-192
1. Modificarea scutirilor (P 8640-9120 Pers. intret1920-2040)si a limitei de impozitare cu 7%
2. Termenul de prezentare a facturilor in Registrul electronic al facturilor fiscale - -5 zile
3. Primel;e 5 zile pentru incapacitate temporara de munca se platesc din contul angajatorului

oleseamar
17.09.2012, 10:33
Mersi de informatie, vom citi atent MO::-):

Linna
19.09.2012, 12:01
http://www.contabilsef.md/newsview.php?l=ro&idc=13&id=5665&parent=0

switch2
20.09.2012, 12:48
3. Primel;e 5 zile pentru incapacitate temporara de munca se platesc din contul angajatorului

Slava domnului ca din 2013, macar aici un ragaz

Linna
21.09.2012, 11:52
Buna ziua,
cine poate sa ma lamureasca: in conformitate cu art.1181 din Codul fiscal (în redacţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.178 din 11.07.2012, Monitor Oficial nr.190-192 din 14.09.2012), începînd cu 1 iulie 2012 subiecţii impunerii cu TVA, urmează să înregistreze facturile fiscale eliberate în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu TVA depăşeşte suma de 100 000 lei. Daca urmarim art.97 CF "Valoarea impozabila a livrarii impozabile reprezinata valoarea livrarii achitate sau care urmeaza a fi achitata (fara TVA)". Intrebarea e, valoarea facturii de 100mii lei este inclusiv TVA? Daca se ne conducem de ordinul nr.446 din 21.06.12 " aprobarea instructiunii de inreg. a facturilor fiscale..." e scris: "....factura fiscala pentru livrarea impozabila, in care totalul valorii impozanile depaseste suma de 100mii lei", aici e clar ca e fara TVA.
dar cind citesc art. 1181 CF ma face sa cred ca 100mii lei e inclusiv TVA. Cum este corect?

Svetutza
21.09.2012, 11:54
Cum este corect?

100 mii fara TVA
cel putin, asa inteleg eu

Linna
21.09.2012, 12:03
Si daca inlocuim textul "valoarea impozabila a livrarii impozabile" cu "valoarea livrarii achitate sau care urmeaza a fi achitata (fara TVA)" iese: Cazul în care totalul valoarii livrarii achitate sau care urmeaza a fi achitata (fara TVA) cu TVA depăşeşte suma de 100 000 lei.

savoronga
31.10.2012, 17:53
cu ce este legat faptul ca banca de economii nu mai primeste de la persoanele juridice plati in numerar pentru facturi fiscale si impozite?

Svetutza
31.10.2012, 17:59
cu ce este legat faptul ca banca de economii nu mai primeste de la persoanele juridice plati in numerar pentru facturi fiscale si impozite?

trebuie sa-i intrebam )))

webmaster
01.11.2012, 15:07
Astazi, 1 noiembrie 2012, a fost lansata noua versiunea a paginii web www.fisc.md. Sa speram ca prin intermediul acesteia vom gasi raspunsuri la intrebarile care ne intereseaza.
Dupa parerea mea, versiunea noua este mai reusita ca aspect si structura . Sa vedem ce va urma ::-):

savoronga
04.01.2013, 09:48
de la 01.01.2013 se va calcula TVA 20 % pentru oua, zahar si carne (de la producatori autohtoni)?

webmaster
04.01.2013, 13:29
de la 01.01.2013 se va calcula TVA 20 % pentru oua, zahar si carne (de la producatori autohtoni)?

Asa este.

oxanna
23.01.2013, 15:28
Stie cineva scutirile pt 2013 au ramas aceleasi ca si in 2012? Multumesc anticipat!

Svetutza
23.01.2013, 16:30
Stie cineva scutirile pt 2013 au ramas aceleasi ca si in 2012? Multumesc anticipat!

nu, au fost modificate
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=326971

Genutsa
25.01.2013, 09:43
scuzati, dar nu vad unde este spus in lege despre modificare?

cine este la curent, s-au schimbat si regulile privind impozitarea persoanelor fizice cum se preconiza?

Accountant
25.01.2013, 09:49
scuzati, dar nu vad unde este spus in lege despre modificare?

Art. 33-38.

cine este la curent, s-au schimbat si regulile privind impozitarea persoanelor fizice cum se preconiza?
Da, art. 15 privind limitele scarii de impozitare, 18, 20 s.a.

webmaster
25.01.2013, 12:40
scuzati, dar nu vad unde este spus in lege despre modificare?

cine este la curent, s-au schimbat si regulile privind impozitarea persoanelor fizice cum se preconiza?

Daca aveti nevoie de cotele impozitarii pentru persoanele fizice, le gasiti aici (http://forum.contabilitate.md/announcement.php?f=1&a=57).
Ele sint stabilite, asa cum V-a sugerat Svetutza, in Codul fiscal.
Daca e vorba despre alte modificari, precizati care anume.

savoronga
05.01.2014, 12:56
care sunt scutirile la impozit pe venit din salariu, cotele CAS, CAM pentru personale fizice in 2014?

diana19
07.01.2014, 11:00
scutirea pers.-9516 lei
pers. intret. -2124 lei
imp. pe venit pina la 27852 lei -se imp. 7%
CAS 23%+6%
CAM -?

Accountant
09.01.2014, 23:35
CAS 23%+6%

:*SEARCH*:

savoronga
18.04.2014, 09:29
din 01.01.15 TVA pentru citricele importate si livrate in magazinele RM va fi 8% sau 20%?

lia
22.04.2014, 13:15
la o intilnire cu seful fiscului, d-lui a promis ca va fi curind 8%

savoronga
13.05.2014, 12:42
s-a aprobat prezentarea darilor de seama pina la data 25 a lunii.

savoronga
15.01.2015, 19:42
din 2015 in calitate de platitor TVA se poate inregistra fara a avea plafon 100 mii. Deci nu vor fi anulati cei ce nu vor avea 100 mii livrari in 12 luni?

Accountant
15.01.2015, 22:11
din 2015 in calitate de platitor TVA se poate inregistra fara a avea plafon 100 mii. Deci nu vor fi anulati cei ce nu vor avea 100 mii livrari in 12 luni?
Nu sunt deocamdata modificari la CF.