Вернуться   Форум журнала "Contabilitate şi audit" > Кадровый учет и управление персоналом > Кадровые документы

Объявления в разделе : Кадровые документы
c 17.10.2018 по 17.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
О порядке представления единого налогового отчета

Приказом ГНС № 527 от 03.10.2018 г. (опубликован в „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” № 384-395 от 12.10.2018 г., в силе с 12.11.2018 г.) уточнен порядок представления единого налогового отчета.

Так, согласно новой редакции пункта 2 Приказа ГНС № 456/2018, которым были утверждены форма UNIF18 – Единый налоговый отчет (Декларация) и порядок ее заполнения, для определения налоговых обязательств по подоходному налогу за налоговый период 2018 года и последующие налоговые периоды единый налоговый отчет представляется раздельно следующим образом:
а) Типовой формуляр “Единый налоговый отчет (Декларация)” – (форма UNIF14), утвержденный Приказом ГНС № 1804/2014, – за первый этап;
b) Форма UNIF18 – Единый налоговый отчет (Декларация), утвержденная Приказом ГНС № 456/2018, – начиная со второго этапа.

Установлено также, что налоговые обязательства по местным сборам и налогу на недвижимое имущество за налоговый период 2018 года декларируются представлением Формы UNIF18 – Единого налогового отчета. (Декларации) с заполнением приложения № 5, таблиц № 6 и 7.
admin вне форума  
c 27.09.2018 по 28.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
În atenția plătitorilor de contribuții la BASS

În legătură cu operarea modificărilor la Legea nr. 489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 218 din 15.12.2017, adoptare prin Legea nr. 178 din 26.07.2018 cu privire la modificarea unor acte legislative și adoptarea Legii nr. 180 din 26.07.2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală, Casa Națională de Asigurări Sociale aduce la cunoștință completările la Particularitățile calculării și achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pe anul 2018 în vigoare de la 01.10.2018. Textul integral al documentului „Completări la Particularitățile calculării și achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2018 în vigoare de la 01.10.2018" poate fi accesat pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări Sociale la rubrica Cadrul Juridic /Acte normative interne/ Dispoziții. Sursa: http://www.cnas.md/download.php?file...FfLnBkZg%3D%3D
admin вне форума  
c 26.09.2018 по 27.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
SFS își reorientează activitatea de control

În legătură cu reforma fiscală aprobată de Guvern și instituirea interdicției asupra controalelor fiscale a activității de întreprinzător pentru perioada de până la 1 ianuarie 2018, Serviciul Fiscal de Stat își reevaluează prioritățile ce vizează verificările fiscale.

Astfel, SFS va pune accent pe conformarea voluntară - pârghie eficientă în respectarea legislației în vigoare, totodată continuând și controalele fiscale, acestea fiind orientate prioritar pe fenomenele ce prezintă risc major pentru stabilitatea financiară a statului. Acțiunile menționate vor viza perioada anului 2018.

Prin urmare, începând cu data de 1 octombrie 2018, SFS își va orienta activitatea de control fiscal spre:
1.Depistarea și profilaxia fraudelor TVA,
2.Depistarea cazurilor de ,,achitare a salariului în plic și muncii la negru” (continuând astfel campania „Spune nu salariului în plic!”).

Totodată, angajații SFS vor exercita controale fiscale la persoane fizice prin metode și surse indirecte de informații.

În acest context, Serviciul Fiscal de Stat revine cu același apel către toți contribuabilii, indiferent de genul de activitate: să se conformeze prevederilor legislației în vigoare - în beneficiul atât al mediului de afaceri, cât și al societății în ansamblu.
admin вне форума  
c 21.09.2018 по 23.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Информационное сообщение ГНС

В связи с изменениями Постановления Правительства №294 от 17 марта 1998 «О выполнении Указа Президента Республики Молдова №406-II от 23 декабря 1997 г.», осуществленные Постановлением Правительства №543 от 12.06.2018, и на основании разъяснения Министерства финансов №13-08/439 от 12 сентября 2018 г., Государственная налоговая служба доводит до сведения следующее.

Начиная с 15 сентября 2018 г. из-за прекращения действия положений пункта 5 Постановления Правительства №294 не допускается использования субъектами остатков неиспользованных формуляров «Товаротранспортных накладных» и приложении к ним.

Согласно положениям Постановления Правительства №238 от 25 апреля 2017 г. «О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства №294 от 17 марта 1998 г., первичный документ строгой отчетности «Накладная» был замещен первичным документом строгой отчетности «Налоговая накладная».

Вместе с тем, согласно положениям пкт. 6 Приказа Министерства финансов №118 от 28 августа 2017 г. «Об утверждении типовой формы первичного документа строгой отчетности «Налоговая накладная» и Инструкции по ее заполнению, разрешается использование бланков «Накладных», напечатанных типографским способом, действующих до вступления в силу данного приказа, до полного использования остатков, находящихся у субъектов обложения и Государственной налоговой службы.

Таким образом, прекращается использование первичного документа строгой отчетности «Товаротранспортная накладная».
Вместе с тем, использование остатков первичных документов строгой отчетности «Накладная» осуществляется до полного их использования, согласно вышеупомянутым нормативных актов.

www.sfs.md
admin вне форума  
c 12.07.2018 по 11.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Se preconizează modificări în legislaţia fiscală

Ministerul finanţelor a prezentat pentru consultare publică un proiect de lege prin care se preconizează modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163/1997, Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056/2000, Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 281/2017, Legii cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr. 1593/2002 şi Codului contravențional nr. 218/2008. Cele mai semnificative dintre modificările şi completările propuse prevăd următoarele.

1. Includerea în definiţia obligației fiscale, prezentate în art. 129 pct. 6) din Codul fiscal, a contribuțiilor de ASSO și a primelor de AOAM stabilite în cotă procentuală. Totodată, pct. 11) din articolul nominalizat va stipula că controlul fiscal se efectuează pentru verificarea corectitudinii respectării obligațiilor stabilite nu doar de Codul fiscal, dar și de alte acte normative.

2. Completarea art. 131 din Codul fiscal cu alin. (11) care va reglementa modul de comunicare a contribuabililor cu SFS. Astfel, toate actele administrative, citațiile, precum și alte acte sau răspunsuri vor fi comunicate de către SFS persoanelor interesate prin intermediul cutiei poștale din cabinetul electronic personal al contribuabililor de pe portalul SFS.

3. Completarea art. 187 alin. (21) din Codul fiscal, care reglementează prezentarea dărilor de seamă prin utilizarea metodelor automatizate de raportare electronică, cu o nouă categorie de contribuabili și, anume, cu contribuabilii care au 5 și mai mulți angajați.

4. Revizuirea sancțiunilor prevăzute de Codul fiscal. Astfel, vor fi excluse sancțiunile în mărime fixă și stabilite limitele (minimul și maximul) acestora. De exemplu, conform noii redacții a art. 254 alin. (1) încălcarea regulilor de utilizare a mașinilor de casă și control se va sancționa o cu amendă în mărime de la 5 000 de lei la 15 000 de lei. Toate încălcările posibile la acest capitol vor fi reflectate în alineatul menționat, alineatele (2) - (7) fiind excluse.

Cu referinţă la modificările propuse la art. 260 din Codul fiscal menționăm că, actualmente, art. 260 alin. (1) stabileşte sancțiunile pentru neprezentarea dării de seamă fiscale, alin. (2) – pentru prezentarea tardivă a dării de seamă fiscale, iar alin. (3) – pentru prezentarea dării de seamă fiscale cu date neautentice. Potrivit modificărilor preconizate, alineatele (2) și (3) se vor exclude, iar sancțiunea prevăzută la alineatul (1) va fi aplicată pentru nerespectarea modului de întocmire și prezentare a dării de seamă fiscale. Conform noii redacţii a art. 260 alin. (4), pentru fiecare factură fiscală neprezentată în termenele stabilite va fi aplicată o amendă de până la 3 600 lei, dar nu mai mult de 72 000 lei pentru toate facturile neprezentate.

La aplicarea sancțiunilor prevăzute de Codul fiscal pentru nerespectarea modului de plată a contribuțiilor de ASSO și a primelor de AOAM stabilite în cotă procentuală se va ține cont de caracterul încălcării – încălcare fiscală semnificativă sau încălcare fiscală nesemnificativă.

5. Stabilirea în art. 4 alin. (2) din Legea nr.1056/2000 a unui nou termen (1 ianuarie 2020) de implementare a sistemului de impozitare a bunurilor imobiliare, bazat pe valoarea de piață, pentru bunurile neevaluate la această valoare.

6. Stabilirea expresă în alin. (7) din Legea nr. 281/2017 că aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea modului de calculare și achitare, neachitarea sau achitarea incompletă a contribuţiilor de ASSO se efectuează conform titlului V din Codul fiscal.

7. Excluderea din Legea nr. 1593/2002 a art.15 alin.(2) care prevede obligația instituțiilor financiare de a elibera mijloace bănești pentru achitarea salariilor şi altor recompense concomitent cu virarea integrală de pe conturile plătitorilor pe contul CNAM a primelor de AOAM, calculate în conformitate cu legislația. Totodată, în art. 29 alin.(1) se va stabili expres că aplicarea sancțiunilor pentru diminuarea cuantumului primelor de AOAM prin neprezentarea sau prezentarea către SFS a unei dări de seamă fiscale cu informații sau date neveridice se sancționează conform titlului V din Codul fiscal.

8. Modificarea și completarea Codului contravențional în partea sancțiunilor pentru contravențiile fiscale. Astfel, sancțiunile care se aplică în domeniul menționat vor fi unificate, prin includerea în articolul 3011 a tuturor sancțiunilor aplicate față de persoanele cu funcție de răspundere pentru încălcarea modului de prezentare de către contribuabili a dărilor de seamă fiscale și de achitare a obligațiilor ce rezultă din acestea. În acest caz se au în vedere atât obligațiile ce țin de impozitele și taxele prevăzute de Codul fiscal, cât și primele de AOAM și contribuțiile de ASSO.

Integral, proiectul de lege poate fi vizualizat la http://particip.gov.md/proiectview.p...dd=5514Proiect.
admin вне форума  
c 10.07.2018 по 10.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Certificatul de calificare al auditorului v-a fi exclus din lista actelor permisive

Guvernul a aprobat un proiect de lege prin care Certificatul de calificare al auditorului pentru auditul general v-a fi exclus din lista actelor permisive eliberate de către autorități, persoanelor fizice și juridice, pentru practicarea activității de întreprinzător. Proiectul urmează a fi examinat și aprobat de către Parlament.

Modificarea legislativă este argumentată prin faptul că Certificatul de calificare al auditorului pentru auditul general nu poate fi atribuit la categoria actelor permisive, deoarece acesta este un document asociat, mai mult, cu acordarea unui statut de calificare a persoanei, similar avocaților și notarilor, și nu a unui permis regulat de desfășurare a activității de întreprinzător.

Totodată, procedura de obținere a Certificatului în cauză nu poate fi efectuată prin ghișeul unic și, respectiv, Certificatul nu poate fi eliberat prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive.

De menționat este și faptul că, certificate similare se eliberează și în sectorul justiției, dar acestea nu cad sub incidența Legii privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și, respectiv, nu sunt incluse în Nomenclatorul actelor permisive. Prin urmare, este absolut necesară aplicarea aceluiași principiu pentru toate certificatele care stau la baza desfășurării activității profesionale.

De asemenea, în contextul modificării Legii nr. 160 din 22.07.2011, apare necesitatea expunerii în redacție nouă a art. 19 din Legea nr. 271 din 15.12. 2017 în partea ce ține de modul de reperfectare și eliberare a duplicatului Certificatului de calificare al auditorului.

Sursa: www.mf.gov.md
admin вне форума  
c 05.07.2018 по 05.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Amenda fixă pentru neprezentarea facturilor fiscale a fost declarată neconstituțională

Miercuri, 4 iulie 2018, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 20 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 260 alin. (4) al Codului fiscal. Este vorba despre sintagmele „amendă în mărime de 3 600 lei” și „dar nu mai mult de 72 000 lei”. În opinia autoarei excepției de neconstituționalitate, prevederile nominalizate nu permit individualizarea sancțiunii în funcție de circumstanțele particulare ale cazului și, astfel, încalcă articolul 20 din Constituție.

În urma examinării sesizării, Curtea Constituțională a declarat neconstituțional textul ”amendă în mărime de 3.600 de lei pentru fiecare factură” din art. 260 alin. (4) a Codului fiscal. La fel, Curtea Constituțională a stabilit că până la modificarea de către Parlament a textului de lege declarat neconstituțional, la aplicarea sancțiunii respective poate fi stabilită o amendă de până la 3.600 lei pentru fiecare factură neprezentată, efectuându-se un control de proporționalitate în funcție de circumstanțele concrete ale cazului.

În privința textului „dar nu mai mult de 72 000 lei" din articolul 260 alin. (4) din Codul fiscal, Curtea Constituțională a menționat că acesta nu suscită dubii de neconstituționalitate, din perspectiva analizată.
admin вне форума  
c 03.07.2018 по 03.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Carnetele de muncă vor fi digitalizate

Casa Naţională de Asigurări Sociale a iniţiat procesul de scanare a informaţiei din carnetele de muncă pentru perioada de până la 01.01.1999. Instituţia s-a conformat prevederilor Hotărârii Guvernului* nr. 426 din 15.05.2018 cu privire la unele aspecte ce ţin de evidenţa stagiului de muncă.

Potrivit Clarei Sorocean, şef direcţie generală evidenţa individuală a contribuţiilor,* conform Hotărârii Guvernului nr. 426 din 15.05.2018, fiecare angajator este obligat să prezinte la Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS) de la locul de înregistrare carnetele de muncă a persoanelor asigurate angajate prin contract individual de muncă; persoanele aflate în relaţii de muncă sau în alte forme de ocupare a forţei de muncă, în baza carnetului de muncă, care au avut perioade de activitate de muncă înainte de 1 ianuarie 1999, nu au atins încă vârsta de pensionare şi nu primesc pensie pentru limită de vârstă în sistemul public de asigurări sociale.

Carnetele de muncă se depun de către angajator, în original, împreună cu o listă de angajaţi, în care se indică codurile personale de asigurări sociale CPAS sau codul IDNP. Casele teritoriale primesc de la angajatori carnetele de muncă în baza unui act de predare-primire, care se completează în două exemplare. Unul revine angajatorului, iar al doilea rămâne la CTAS.

Modul şi graficul de scanare a fost aprobat printr-un act normativ intern al Casei Naţionale de Asigurări Sociale. Astfel, în rubrica ,,Pentru plătitorii de contribuţii'', compartimentul "Regulamente" poate fi găsit "Regulamentul privind scanarea informaţiei din carnetele de muncă pentru perioada realizată până la 01.01.1999", aprobat prin Ordinul Preşedintelui CNAS nr. 67-A din 18.05.2018. Tot aici poate fi găsit şi „Graficul de prezentare de către angajatori a carnetelor de muncă" la CTAS.

Sursa: www.cnas.md
admin вне форума  
c 10.06.2018 по 12.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Termenul de achitare, cu reducere, a impozitului pe bunurile imobiliare a fost extins!

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că pe 30 iunie expiră termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele care doresc să beneficieze de reducere de 15%. Din motiv că în acest an data de 30 iunie este zi de odihnă, termenul limită pentru doritorii de a beneficia de reducere a fost extins până la data de 2 iulie 2018.

Concomitent, SFS anunță că persoanele ce vor achita integral impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar până la data de 2 iulie 2018, beneficiază de dreptul la o reducere în mărime de 15% din suma impozitului calculat pentru anul curent.

Dacă contribuabilii nu vor profita de acest drept, impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar urmează a fi achitat în părți egale nu mai târziu de 15 august și 15 octombrie anul curent.

Totodată, SFS reiterează: acest tip de impozit poate fi achitat on-line. Persoanele care dețin semnătură electronică pot genera avizul de plată, dar și achita imediat acest tip de impozit prin intermediul www.servicii.fisc.md (aici). Persoanele care nu dețin semnătură electronică, dar care au recepționat avizul de plată pot achita impozitul pe bunurile imobiliare prin intermediul sistemului guvernamental de plăți electronice www.mpay.md.

Pentru informații suplimentare, urmează să Vă adresați Serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor din componența primăriilor, în raza căreia este amplasat bunul imobil sau la numărul 080001525, apel gratuit.

Sursa: www.sfs.md
admin вне форума  
c 26.05.2018 по 26.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Privind scanarea informaţiei din carnetele de muncă

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului* nr. 426 din 15 mai 2018, CNAS inițiază procesul de scanare a informaţiei din carnetele de muncă pentru perioada de până la 01.01.1999. Astfel, începând cu 01.06.2018, specialiștii CTAS vor scana informația din carnetele de muncă prezentate de către angajatori, persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător şi în prezent nu au statut de angajat, dar dețin carnete de muncă, sau de către persoanele fizice care nu sunt beneficiare de pensii.

Regulamentul privind scanarea informaţiei din carnetele de muncă și lista entităţilor care, în perioada 01.06.2018 - 08.06.2018, urmează să prezinte la CNAS carnetele de muncă pentru scanare au fost aprobate, respectiv, prin ordinele Preşedintelui CNAS nr. 67-A din 18.05.2018 şi nr. 66-A din 18.05.2018. Ambele ordine au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 167-175 din 25 mai 2018, dar pot fi accesate şi pe site-ul www.cnas.md în rubrica ,,Pentru plătitorii de contribuţii’’, compartimentul “Regulamente”.
admin вне форума  
c 23.05.2018 по 23.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Serviciul Fiscal de Stat comunică

Serviciul Fiscal de Stat aduce spre cunoştinţă că la 11 mai 2018 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.150-155 au fost publicate modificările şi completările operate la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.2 din 9 ianuarie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate independentă (ordinul MF nr.72 din 27.03.2018).

Astfel, Ordinul nr. 2/2017 a fost completat cu Indicaţiile metodice privind particularităţile ţinerii evidenţei vânzărilor şi procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente, cu formularul Borderoului de achiziţie al persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente şi cu Instrucţiunea de completare a acestuia. Modelele documentelor menţionate pot fi extrase de pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat –www.sfs.md/Contribuabili/Formulare/Persoane fizice.

De asemenea, prin completarea anexei nr.2 la Ordinul nominalizat a fost completată lista documentelor care urmează a fi prezentate de către persoanele fizice la înregistrarea activităţii independente, şi anume cu:
- Înştiinţarea de recepţionare a notificării privind iniţierea activităţii de comerţ, însoţită obligatoriu de copia notificării;
- Documentele ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul public de asigurări sociale şi de asigurări obligatorii de asistenţă medicală la momentul iniţierii activităţii independente.

Prin urmare, persoanele fizice care practică activitate independentă, precum şi cele care doresc să înregistreze activitatea independentă urmează să ţină cont de completările operate la Ordinul nr. 2/2017.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la tel. 0 8000 1525 (apel gratuit de pe întreg teritoriul ţării).
admin вне форума  
c 14.05.2018 по 14.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Изменены и дополнены некоторые приказы министра финансов

Приказом № 72 от 27.03.2018 г. (опубликован в „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” № 150-155 от 11.05.2018 г.) внесены изменения и дополнения в приказы министра финансов № 130/2010 «Об утверждении типовой формы первичного документа строгой отчетности “Акт закупки товаров”», № 2/2017 «Об утверждении отдельных типовых формуляров, относящихся к независимой деятельности, осуществляемой физическими лицами» и № 69/2017 «Об утверждении типового формуляра «Отчет о деятельности, осуществляемой нерезидентами в Республике Молдова, и о полученных ими доходах» (Форма NER-16) и Порядка его заполнения».

Наиболее существенные из них коснулись Приказа № 2/2017. В частности, утверждены Методические указания об особенностях ведения учета продаж и покупок в налоговых целях физическими лицами, осуществляющими независимую деятельность, а также Учетный лист физического лица, осуществляющего независимую деятельность, и Инструкция для физического лица, осуществляющего независимую деятельность, по заполнению учетного листа на закупку. Кроме того, Требования к регистрации/ прекращению независимой деятельности и к регистрации/ снятию с учета ККМ дополнены новыми пунктами, согласно которым для регистрации независимой деятельности и ККМ физические лица к соответствующему заявлению прилагают дополнительно Извещение о получении уведомления о начале торговой деятельности (вместе с копией уведомления) и документы, подтверждающие статус застрахованного лица в системе публичного социального страхования и обязательного медицинского страхования на момент начала независимой деятельности.

Относительно изменений, внесенных в Приказ № 130/2010, обращаем внимание на то, что из типовой формы «Акт закупки товаров» исключена аббревиатура «МП», а из Инструкции о порядке заполнения акта закупки товаров исключен текст «, с оттиском печати».

В Приказе № 69/2017 изменен код Отчета о деятельности, осуществляемой нерезидентами в Республике Молдова, и о полученных ими доходах. Отныне данный Отчет будет применяться как Форма NER-17.
admin вне форума  
c 02.05.2018 по 02.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real a fost majorat

Prin Hotărârea Guvernului nr. 396 din 25 aprilie 2018 („Monitorul Oficial al Republicii Moldova” nr.133-141 din 27.04.2018), începînd cu 1 mai 2018, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizaţii, instituţii cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică) este stabilit în mărime de 15,44 lei pe oră, sau 2610 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.
admin вне форума  
c 25.04.2018 по 27.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
A fost modificat Regulamentul privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la BASS

Prin ordinul nr. 59-A din 19.04.2018, CNAS a operat modificări în Regulamentul privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Regulamentul nominalizat stabileşte modul de luare la evidenţă a plătitorilor la BASS, atribuirea numărului de înregistrare în calitate de plătitor în sistemul public de asigurări sociale de stat, precum şi de ţinere şi actualizare a Registrului de evidenţă a plătitorilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. În cazul dat din el au fost excluse prevederile privind utulizarea Înştiinţării despre luarea la evidenţă în sistemul public de asigurări sociale de stat obligatorii. Ca urmare, persoanele juridice şi întreprinzătorii individuali înregistrate se pot informa despre luarea la evidenţă ca plătitori doar prin accesarea serviciului „Află numărul CNAS al plătitorului” de pe pagina oficială www.cnas.md.

Integral Regulamentul poate fi accesat aici:
http://cnas.md/doc.php?l=ro&idc=459&...e-contributii-
admin вне форума  
c 21.04.2018 по 22.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Se apropie termenul limită de prezentare a declaraţiilor privind impozitul pe venit de către persoanele fizice!

Serviciul Fiscal de Stat reiterează: au mai rămas 10 zile în care contribuabilii persoane fizice au obligaţia de a depune decalaraţia privind impozitul pe venit pentru 2017.

Pentru persoanele fizice cetăţeni şi cetăţeni străini sau apatrizi care au obţinut statutul de rezident al Republicii Moldova (se află pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 183 de zile), termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe venit şi de achitare a obligaţiilor suplimentare aferente venitului obţinut, din anul precedent, se extinde până la data de 2 mai, ţinând cont că data de 30 aprilie este zi de odihnă.

Pentru a facilita depunerea declaraţiilor şi a se conforma posibilităţilor contribuabililor, Serviciul Fiscal de Stat a stabilit orarul orelor de muncă după cum urmează:
-27 aprilie 2018 – de la 08:00 până la 19:00;
-28 aprilie 2018 – de la 8:00 până la 15:00;
-30 aprilie 2018 – de la 8:00 până la 15:00;
-2 mai 2018 – de la 08:00 până la 19:00.

Reamintim, că SFS oferă persoanelor fizice cetăţeni posibilitatea depunerii declaraţiei precompletate, care se bazează pe datele din sistemul informaţional al Fiscului cu referire la veniturile obţinuteşi impozitul pe venit reţinut. Declaraţia precompletată poate fi obţinută la orice subdiviziune a Serviciului fiscal, la prezentarea buletinului de identitate.

Anunţăm, că persoanele fizice pot prezenta declaraţiile la direcţiile deservire fiscală atât pe suport de hârtie, cât şi în formă electronică.

Pentru orice informaţie atât persoanele fizice, cât şi cele juridice pot apela Centrul Unic de Apel al SFS: 0 8000 15 25.

http://www.fisc.md/article.aspx?id=8986
admin вне форума  
c 10.04.2018 по 11.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Conceptul de rescriere a Codului fiscal şi a Codului vamal a fost actualizat

Ministerul Finanţelor prin Ordinul nr.77 din 30 martie 2018 a aprobat versiunea actualizată a Conceptului de rescriere a Codului fiscal şi a Codului vamal.

Conceptul revăzut constituie un document de politici care descrie modalităţile şi direcţiile utilizate în procesul de rescriere a Codului fiscal şi a Codului Vamal prin prisma celor mai bune practici, armonizării cadrului legislativ naţional la prevederile directivelor europene şi perfecţionării cadrului legislativ existent, care urmează a fi realizate în perioada 2017-2020.

Documentul poate fi accesat la următorul link:
http://mf.gov.md/ro/impozite-%C8%99i-taxe
admin вне форума  
c 27.03.2018 по 27.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Ceasurile MCC urmează a fi adaptate la ora de vară!

Serviciul Fiscal de Stat atenţionează: conform prevederilor pct. 8 lit. e) din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998, contribuabilii sunt obligaţi să utilizeze maşini de casă şi control cu memorie fiscală în stare de funcţionare.

Una dintre cerinţele în care maşina de casă şi control cu memorie fiscală se consideră în stare de funcţionare este în cazul în care aceasta imprimă pe documente data calendaristică curentă şi timpul cu deviere maximă de 15 minute de la timpul real (excepţie făcând devierea cu o oră în perioada de trecere de la ora de vară/iarnă la ora de iarnă/vară, care nu va depăşi data de 20 noiembrie/aprilie a anului în curs).

Ţinând cont de faptul că la data de 25 martie 2018 Republica Moldova a trecut la ora de vară, Serviciul Fiscal de Stat recomandă tuturor contribuabililor să se conformeze prevederilor legale prin modificarea orei la maşinile de casă şi control cu memorie fiscală. Termenul limită de adaptare a maşinilor de casă şi control este 20 aprilie 2018, în caz contrar acestea se vor considera defectate.

Concomitent, informăm că în conformitate cu articolul 293¹ alineatul (1) din Codul contravenţional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, exploatarea maşinilor de casă şi control fără memorie fiscală, defectate, nesigilate/neînregistrate de/la Serviciul Fiscal de Stat sau în lipsa contractului valid de asistenţă tehnică cu prestatorul autorizat se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale (900 lei - 1500 lei) aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Sursa: www.sfs.md
admin вне форума  
c 26.02.2018 по 29.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Guvernul a aprobat modificări şi completări la Codul Muncii privind concedierile colective

În cadrul şedinţei din 22.02.2018 Guvernului a aprobat un proiect de lege care prevede operarea de modificări şi completări la Codul Muncii al Republicii Moldova.

Conform proiectului, concedierile colective în Republica Moldova se vor efectua după următoarea formulă: într-o perioadă de 30 de zile, cel puţin 10 salariaţi în unităţile care încadrează nu mai mult de 20 şi mai puţin de 100 de salariaţi, cel puţin 10 % din numărul salariaţilor în unităţile care încadrează cel puţin 100, dar nu mai mult de 300 de salariaţi şi cel puţin 30 de salariaţi în unităţile care încadrează cel puţin 300 de salariaţi.

Angajatorul care intenţionează să întreprindă concedieri colective va trebui să informeze în scris despre apropiatele concedieri reprezentanţii salariaţilor din unitate, indicând motivele şi perioada concedierilor, să trimită Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă o notificare care să cuprindă informaţia cu privire la concedieri şi să transmită o copie a notificării reprezentanţilor salariaţilor.

De asemenea, angajatorul va iniţia consultări cu reprezentanţii salariaţilor privind posibilităţile de a evita concedierile colective sau de a reduce numărul salariaţilor afectaţi, precum şi de a atenua consecinţele concedierilor prin recurgerea la măsuri sociale de suport, cum ar fi redistribuirea sau recalificarea salariaţilor concediaţi.

Responsabilă de identificarea soluţiilor privind depăşirea problemelor ridicate de concedierile colective este Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă. Aceasta se va implica, împreună cu angajatorul şi reprezentanţii salariaţilor, în acordarea suportului privind încadrarea în câmpul muncii a salariaţilor ce urmează a fi concediaţi.

În acelaşi context, organul sindical din cadrul unităţii sau reprezentanţii salariaţilor vor putea acorda suport necesar angajatorului şi salariaţilor în vederea realizării procedurilor ce ţin de concedierile colective şi posibila reangajare.

http://www.msmps.gov.md
admin вне форума  
c 20.02.2018 по 23.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Comunicat informativ al SFS

Stimaţi contribuabili,
Serviciul Fiscal de Stat anunţă scutiri pentru agenţii economici!
În termen de până la 25 februarie 2018 inclusiv, în conformitate cu prevederile art. II alin. (3) şi (5) din Legea nr.313 din 22 decembrie 2017, agenţii economici care nu au declarat şi/sau care nu au achitat pentru perioadele fiscale ale anului 2017 taxa pentru mărfurrile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, pot fi scutiţi de calcularea majorării de întârziere şi de aplicare a amenzii, doar în cazul în care depun darea de seamă POLMED 17 pentru fiecare perioadă a anului 2017şi achită integral suma taxei ce urma a fi achitată. Scuturile se datorează modificărilor operate în Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului.
25 februarie 2018 este termenul limită!
admin вне форума  
c 10.02.2018 по 16.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
A fost stopată utilizarea formularului REV 1

CasaNaţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă că, prin ordinul preşedintelui CNAS nr. 26-A din 05.02.2018 a fost stopată utilizarea formularului REV 1, "Ancheta persoanei asigurate", începând cu 1 februarie 2018.

Astfel, plătitorii de contribuţii nu vor mai avea obligativitatea completării anchetei REV1 în scopul atribuirii codului personal de asigurări sociale pentru persoane nou angajate în cadrul entităţii economice. Codurile CPAS vor fi atribuite în mod automatizat de către CNAS, pe măsura în care informaţia din Darea de seamă IPC 18 va fi importată în SI "Protecţie socială" fără codul CPAS.

Ulterior, angajatorii vor apela la pagina web oficială a CNAS (www.cnas.md) pentru extragerea codului CPAS atribuit şi utilizarea acestuia în următoarea Dare de seamă IPC 18.
admin вне форума  
c 07.02.2018 по 10.12.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Privind calcularea şi achitarea contribuţiilor de ASSO în anul 2018

În conformitate cu prevederile Legii privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489/1999 şi Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 281/2018, Casa Naţională de Asigurări Sociale a elaborat „Particularităţile calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2018".

Textul integral al documentului nominalizat poate fi accesat pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări Sociale la rubrica Cadrul Juridic/Acte normative interne/ Dispoziţii.

http://cnas.md/doc.php?l=ro&idc=514&...i-in-anul-2018
admin вне форума  

 
Быстрый переход

Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.

Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot