Вернуться   Форум журнала "Contabilitate şi audit" > Бухалтерский учет и налогообложение

Объявления в разделе : Бухалтерский учет и налогообложение
c 16.11.2017 по 31.01.2018
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Comunicat cu privire la noul formular tipizat al Dării de seamă (Forma IPC18)

Serviciul Fiscal de Stat informează că, la 3 noiembrie 3017, în Monitorul Oficial nr. 383-388 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 126 din 4 octombrie 2017 prin care a fost aprobat formularul tipizat (Forma IPC18) „Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate”, care se va pune în aplicare începând cu perioada de raportare pentru luna ianuarie 2018.

Formularul Dării de seamă nominalizate este elaborat în vederea executării Legii nr.123 din 7 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi vine să substituie 5 dări de seamă fiscale/declaraţii care, actualmente, se prezintă la diferite instituţii ale statului, şi anume:
-Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV14);
-Raportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medical (Forma MED08);
-Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (Forma BASS);
-Declaraţia persoanei asigurate (Forma REV5);
-Lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate (Forma nr.2-03/1).

Darea de seamă menţionată (Forma IPC18) urmează să fie prezentată de către contribuabili Serviciului Fiscal de Stat lunar către data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. Prima perioadă de raportare, potrivit formularului nou aprobat, este luna ianuarie 2018.

Formularul dării de seamă menţionate este constituit din 3 tabele:
-în tabelul nr. 1 se va declara suma venitului achitat în folosul angajaţilor, altor persoane fizice pentru prestarea de servicii, efectuarea de lucrări şi, respectiv, suma impozitului reţinut la sursa de plată, precum şi primele de asigurare obligatorii de asistenţă medicală reţinute din salarii şi alte recompense şi primele datorate de angajatori (actualmente aceste obligaţii se declară prin Darea de seamă (Forma IRV14), şi respectiv prin Raportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorii de asistenţă medicală (Forma MED08);
-în tabelul nr. 2 se va prezenta lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate cu care au fost încheiate, în luna de gestiune, contracte individuale de muncă sau au fost suspendate/ desfăcute relaţiile de muncă cu angajaţii, pentru a le fi stabilit/suspendat statutul de persoană asigurată la sistemul public de asigurări în medicină (actualmente informaţia în cauză se declară prin Formularul tipizat nr.2-03/1);
-în tabelul nr. 3 se va declara informaţia ce ţine de evidenţa nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale, precum şi suma contribuţiei individuale şi a contribuţiilor datorate de către angajatori, alte persoane fizice care au obligaţia de a achita contribuţia de asigurări sociale stabilită în sumă fixă (ex.: întreprinzătorii individuali, avocaţii, executorii judecătoreşti, administratorii autorizaţi, notarii etc.) Actualmente, aceste obligaţii se declară prin prezentarea Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (Forma BASS) şi prin Declaraţia persoanei asigurate (Forma REV5).

În cazul comiterii unor erori la completarea Dării de seamă (Forma IPC18) contribuabilii urmează să prezinte o dare de seamă corectată în condiţiile stabilite la art.188 din Codul fiscal. Pentru perioadele de până la 1 ianuarie 2018 (data intrării în vigoare a Dării de seamă (Forma IPC18) dările de seamă/declaraţiile de corectare şi primare prezentate cu întârziere ce vizează impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii urmează să fie prezentate, potrivit formularelor tipizate valabile până la data menţionată, organelor care au administrat aceste dări de seamă/declaraţii.

Formularul dării de seamă (Forma IPC18) şi Instrucţiunea de completare a acesteia vor putea fi accesate pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat http://www.sfs.md/contribuabili/form...rsoanejuridice la compartimentul impozitul pe venit, începând cu 1 ianuarie 2018.

Sursa: www.sfs.md
admin вне форума  
c 07.11.2017 по 31.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Утвержден типовой формуляр нового налогового отчета

Приказом Министерства финансов № 126 от 04.10.2017 г. утверждены типовой формуляр (форма IPC18) Отчета об удержании подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и начисленных взносов обязательного государственного социального страхования и инструкция о порядке его заполнения.

Первым отчетным периодом декларирования обязательств по подоходному налогу, взносам ОМС и начисленным взносам ОГСС с использованием нового типового формуляра будет январь месяц 2018 года.

Указанный отчет будет представляться Государственной налоговой службе в установленные налоговым законодательством сроки, на бумажном носителе с применением собственноручной подписи или с обязательным использованием автоматизированных методов электронной отчетности в форме и порядке, регламентируемом Государственной налоговой службой, согласно ст.187 Налогового кодекса.

При представлении отчета на бумажном носителе не допускаются исправления и корректировки. В случае обнаружения ошибок и/или неточностей налогоплательщики вправе представить исправленный отчет, соблюдая требования ст.188 Налогового кодекса.

За периоды до 1 января 2018 года (дата вступления в силу Приказа № 126 от 04.10.2017 г.), корректирующие отчеты/декларации по подоходному налогу, по взносам ОМС, по начислению и использованию взносов ОГСС и декларации застрахованных лиц должны представляться согласно типовым формулярам, действующим до указанной даты, органам, администрирующим соответствующие отчеты/декларации.
*
http://weblex.md/item/view/lang/ru/i...17c4039140beaf
admin вне форума  
c 06.11.2017 по 31.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Privind trecerea ceasurilor MCC cu memorie fiscală la ora de iarnă

Serviciul Fiscal de Stat atenţionează că conform prevederilor pct. 8 lit. e) din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998, contribuabilii sunt obligaţi să utilizeze maşini de casă şi control cu memorie fiscală în stare de funcţionare.

Una din cerinţele în care maşina de casă şi control cu memorie fiscală se consideră în stare de funcţionare este dacă aceasta imprimă pe documente data calendaristică curentă şi timpul cu deviere maximă de 15 minute de la timpul real (excepţie făcând devierea cu o oră în perioada de trecere de la ora de vară /iarnă la ora de iarnă/vară, care nu va depăşi data de 20 noiembrie/aprilie a anului în curs).

Ţinând cont de faptul că la 29 octombrie 2017 Republica Moldova a trecut la ora de iarnă, până la 20 noiembrie 2017 urmează să vă conformaţi prevederilor legale, prin modificarea orei la maşinile de casă şi control cu memorie fiscală conform orei de iarnă, în caz contrar acestea se vor considera defectate.

Concomitent, informăm că în conformitate cu articolul 293¹. alineatul (1) din Codul contravenţional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, exploatarea maşinilor de casă şi control fără memorie fiscală, defectate, nesigilate/neînregistrate de/la Serviciul Fiscal de Stat sau în lipsa contractului valid de asistenţă tehnică cu prestatorul autorizat se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale (900 lei - 1500 lei) aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Sursa: www.sfs.md
admin вне форума  
c 23.10.2017 по 31.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Factura fiscală – un nou pas spre simplificarea documentării tranzacţiilor

Ministerul Finanţelor şi Serviciul Fiscal de Stat au iniţiat procesul de unificare a documentelor primare cu regim special în scopul facilitării documentării operaţiunilor economice.

Astfel, au avut loc modificări şi completări în cadrul legal care reglementează nomenclatorul, modul de păstrare şi utilizare a documentelor primare cu regim special. Modificarea a fost efectuată prin Hotărârea Guvernului nr. 238 din 25.04.2017 şi intră în vigoare din 28.10.2017.

Scopul acestei schimbări este de a simplifica modul de documentare a operaţiunilor economice prin utilizarea unui singur document primar cu regim special pentru justificarea operaţiunilor de livrare a activelor, serviciilor indiferent de faptul dacă acestea sînt impozabile cu TVA, inclusiv transportarea acestora fără trecerea dreptului de proprietate.

Totodată, pentru facilitarea utilizării de către entitate a formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 118 din 28.08.2017 care intră în vigoare din 28.10.2017, a fost aprobat formularul facturii fiscale noi, precum şi instrucţiunea privind completarea acestuia.

Astfel, începînd cu 28 octombrie 2017, toate entităţile economice ce deţin statut de plătitor al TVA, cât şi cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor al TVA, care potrivit legislaţiei în vigoare au obligativitatea ţinerii evidenţei contabile, vor utiliza în procesul desfăşurării activităţii economico-financiare formularul cu regim special factura fiscală unificată pentru documentarea atît a livrărilor impozabile cu TVA, cît şi a celor neimpozabile.

Totodată, factura fiscală se va utiliza şi în cazurile transportării/transmiterii activelor fără transmiterea dreptului de proprietate:
a) în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial;
b) în afara entităţii în cazul transmiterii activelor la prelucrare, păstrare, expertiză, în leasing, arendă, locaţiune.
c) la refacturarea cheltuielilor compensate.

De menţionat că însăşi procesul de obţinere a facturilor fiscale de model nou în legătură cu procedura de unificare a facturii şi facturii fiscale, nu a fost modificat. Ca şi în prezent entităţile solicitante a documentelor primare de strictă evidenţă vor putea beneficia şi în continuare de serviciile fiscale electronice, care permit comandarea lor la distanţă, fără deplasarea efectivă la sediile Serviciului Fiscal de Stat pentru depunerea cererii.

Totodată, SFS comunică că preţul facturilor fiscale de tip nou nu se va majora comparativ cu preţul actual al facturilor şi facturilor fiscale.

În ceea ce ţine de stocurile facturilor şi facturilor fiscale executate tipografic pînă la 28 octombrie 2017, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre posibilitatea utilizării formularelor în cauză pînă la epuizarea totală a stocurilor aflate atît în entităţile economice, cît şi la depozitele Serviciului Fiscal de Stat, cu respectarea modului de completare a acestora în vigoare la momentul primirii lor.

Seria şi diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale primite pînă la 28 octombrie 2017 se vor utiliza de entităţi pînă la epuizarea lor, strict conform destinaţiei acestora, cu respectarea modului de completare în vigoare la momentul primirii lor.

În cazul cînd în factura fiscală executată tipografic sau imprimată de sine stătător este imposibilă reflectarea tuturor denumirilor şi caracteristicilor mărfurilor sau serviciilor, agenţii economici sînt în drept se utilizeze anexa la factura fiscală, conform modelului aprobat, prin ordinul Ministerului Finanţelor, formularul căreia va putea fi descărcat începînd cu 28 octombrie 2017 de către contribuabili direct de pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md, cu indicarea seriei, numărului şi datei facturii fiscale, la care este anexată.

La acest capitol SFS vine cu o concretizare pentru entităţile care vor utiliza la documentarea operaţiunilor şi anexa la factura fiscală că formularul respectiv nu prevede careva grade de protecţie stabilite ca şi pentru factura fiscală.

Este de menţionat faptul că SFS a perfecţionat metodele de colaborare cu mediul de afaceri, în acest sens lansînd şi instruiri video, aceasta fiind o metodă mai eficientă şi accesibilă, oricine dintre contribuabili avînd posibilitatea să se autoinstruiască în orice moment şi din orice punct de aflare.

Astfel, pe pagina web a SFS puteţi viziona un spot informativ cu privire la modul de completare şi documentare a tranzacţiilor în bază de factură fiscală unificată.

Totodată, pe parcursul ultimilor doi ani are răspîndire tot mai largă şi se bucură de popularitate între contribuabili metoda de obţinere a facturii fiscale prin atribuirea de către SFS a diapazonului de serie şi numere. Această procedură se realizează exclusiv prin canale electronice de comunicare între autoritatea fiscală şi contribuabil.

Sursa: www.sfs.md
admin вне форума  
c 22.10.2017 по 31.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Новые изменения и дополнения в Трудовом кодексе

В „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” № 364–370 от 20 октября 2017 года был опубликован Закон № 188 от 21.09.2017 г. «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Молдова № 154/2003».

Обращаем внимание, прежде всего, на новый пункт g1) ч. (2) ст. 9 Трудового кодекса (далее - ТК), обязывающего работника незамедлительно сообщать работодателю или непосредственному руководителю о невозможности прийти на работу с представлением в течение пяти рабочих дней после возобновления работы документов, обосновывающих отсутствие.

Согласно новой редакции пунктов c) и d) ч. (2) ст. 10 ТК работодатели не обязаны представлять один экземпляр утвержденного штатного расписания территориальной инспекции труда, а также выдавать работникам персональные разрешения на допуск к рабочему месту.

Изменено содержание ст. 65 ТК, которая отныне регламентирует порядок оформления документов о приеме на работу, а не просто приема на работу. В частности, на основании согласованного и подписанного сторонами индивидуального трудового договора работодатель может издать (было – издает) соответствующий приказ (распоряжение, решение, постановление) о приеме на работу.

Важным представляется дополнение главы II раздела VII ТК новой статьей 211¹, устанавливающей действия работника, считающиеся грубым нарушением трудовых обязанностей.

Изменения коснулись статей ТК (78, 103, 105, 111, 114, 126, 127 и др.), предусматривающих определенные льготы для работников, имеющих детей. Если раньше льготы предоставлялись работникам, имеющим детей *в возрасте до шести лет, то теперь до четырех лет.

С другими изменениями и дополнениями можно ознакомиться здесь:

http://weblex.md/item/view/lang/ru/i...95fa53fbed7fef
admin вне форума  
c 19.10.2017 по 31.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Privind Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru ONG

Serviciul Fiscal de Stat a prezentat pentru consultări publice proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor „Privind aprobarea formularului tip al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale”. Spre aprobare, prin ordinul respectiv, se propun formularul tip „Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale”(forma ONG17) şi Modul de completare a acestuia.

Prima perioadă fiscală de raportare, conform noului formular, va fi perioada fiscală a anului 2017.

Sursa: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4582
admin вне форума  
c 19.10.2017 по 31.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Noi formulare de declaraţii cu privire la impozitul pe venit

Serviciul Fiscal de Stat a prezentat pentru consultări publice proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor „Cu privire la aprobarea unor formulare tipizate de declaraţii cu privire la impozitul pe venit”. Este vorba despre formularul tip „Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi”(forma IALS14), formularul tip „Nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente”(forma INR14), „Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri”.

Prima perioadă fiscală de raportare, conform noilor formulare, este perioada fiscală a anului 2017, inclusiv şi pentru contribuabilii care şi-au modificat perioada fiscală în conformitate cu art.121 alin.(4) din Codul fiscal, cu excepţia contribuabililor a căror perioadă fiscală privind impozitul pe venit este de la 1 ianuarie 2017 pînă la data intrării în vigoare a ordinului respectiv.
admin вне форума  
c 18.10.2017 по 31.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
COMUNICAT INFORMATIV AL SFS

Cu privire la modificările operate în Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 ,,Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova 
nr. 406-II din 23 decembrie 1997”

În contextul modificărilor operate în Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 ,,Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” prin Hotărîrea Guvernului nr. 238 din 25.04.2017 (în vigoare 28.10.2017) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 134-143 art. 317 din 28.04.2017), Serviciul Fiscal de Stat, aduce la cunoștință următoarele.

Conform modificărilor enunțate, începînd cu 28 octombrie 2017 (data intrării în vigoare a modificărilor) din Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special aprobat conform anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 a fost exclus formularul ,,Factura” și ,,Anexă la factură” și prevederile referitoare la acest formular.

Astfel, începînd cu 28 octombrie 2017, toate entităţile ce dețin statut de plătitor a TVA cît și celea care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor al TVA, care potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii, vor utiliza în procesul desfăşurării activităţii economico-financiare formularul cu regim special ,,Factura fiscală” aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017.* http://www.fisc.md/Ordine_IFPS.aspx

Factura fiscală pe suport de hîrtie sau în formă electronică, se utilizează în cazurile: ****
1) Livrării mărfurilor: *******
****** a) impozabile cu TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal; ********
*******b) neimpozabile cu TVA. *****
2) Prestării serviciilor şi executării lucrărilor: ********
****** a) impozabile cu TVA; ******* *
****** b) neimpozabile cu TVA. *****
3) Transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate. *****
4) Transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune. ****
5) Refacturarii cheltuielilor compensate, în conformitate cu prevederile art.1171 alin.(10) din Codul fiscal.

Cu condiţia respectării prevederilor Instrucţiunii privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, entităţilor* li se permite utilizarea facturilor fiscale: ****
1) imprimate tipografic pe hîrtie prevăzută cu însemne de protecţie, serie şi număr; ****
2) imprimate de sine stătător pe hîrtie prevăzută cu însemne de protecţie, seria şi numărul atribuite de Serviciul Fiscal de Stat; ***
3) generate în SIA ,,e-Factura”.

Concomitent, se permite utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special ,,factura fiscală” şi ,,factura”, imprimate, valabile pînă la intrarea în vigoare a Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, pînă la epuizarea totală a stocurilor aflate la entităţi şi Serviciul Fiscal de Stat, cu respectarea modului de completare a acestora în vigoare la momentul primirii lor.**

Seria şi diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale primite pînă la intrarea în vigoare a ordinului menționat mai sus, se utilizează pînă la epuizarea lor, strict conform destinaţiei acestora, cu respectarea modului de completare în vigoare la momentul primirii lor.

Seria şi diapazonul de numere primite pentru imprimarea de sine stătător a facturilor, neutilizate pînă la 28 octombrie 2017, și care nu au fost imprimate pe formular, după data menţionată devin nevalabile şi nu vor fi utilizate pentru imprimarea formularelor tipizate de document primar cu regim special.

Sursa: http://www.sfs.md/article.aspx?id=8891
admin вне форума  
c 11.10.2017 по 11.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Completarea Declaraţiei privind TVA — cerinţe noi

Ordinul SFS nr. 351 din 28.09.2017 prevede operarea modificărilor în Modul de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1164 din 25.10.2012. Astfel, conform noii redacţii a subpunctului 4.4, în Declaraţia privind TVA nu se vor completa subboxele 1.1 şi 2.1 care anterior reflectau valoarea livrărilor producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, producţiei de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată şi livrărilor de zahăr din sfeclă de zahăr ca producţie de fabricaţie proprie, precum şi suma TVA calculată de la valoarea acestor livrări. Corespunzător, a fost exclus subpunctul 4.221 care stabilea modul de determinare a indicelui din boxa 19 în cazul livrărilor menţionate.

În urma modificărilor operate în subpunctele 4.11 şi 4.19, boxa 9 din Declaraţia privind TVA va reflecta sumele TVA ajustate în cazul în care în perioadele fiscale precedente au fost comise erori în reflectarea TVA aferentă livrărilor efectuate, sumele TVA ajustate, în conformitate cu art. 116 alin. (1) din Codul fiscal, în cazul datoriilor compromise pentru livrările anterior efectuate, şi sumele TVA aferente ajustărilor efectuate în conformitate cu art. 98 din Codul fiscal pentru livrările efectuate. Cît priveşte boxa 16, în ea se vor reflecta sumele TVA ajustate în cazul în care în perioadele fiscale precedente au fost comise erori în reflectarea sumelor TVA destinate trecerii în cont, sumele TVA ajustate, în conformitate cu art. 116 alin. (3) din Codul fiscal, în cazul datoriilor compromise pentru procurările anterior efectuate, sumele TVA aferente ajustărilor efectuate în conformitate cu art. 98 din Codul fiscal pentru procurările efectuate, sumele TVA aferente ajustărilor efectuate în conformitate cu art. 102 alin. (3²) şi alin. (3³) din Codul fiscal şi sumele TVA aferente ajustărilor efectuate în conformitate cu art. 102 alin. (3) din Codul fiscal cu privire la aplicarea proratei.

Menţionăm şi faptul că în redacţie nouă sînt expuse prevederile punctului 6 referitor la completarea anexei nr. 1 (Forma TVA FACT) la Declaraţia privind TVA, iar cele ce ţin de completarea anexei nr. 2 (Forma TVA LIVR) se conţin în noul punct 6¹.

Ordinul SFS nr. 351 din 28.09.2017 intră în vigoare şi este aplicabil la perfectarea declaraţiilor privind TVA pentru perioadele fiscale prezentate începînd cu luna octombrie 2017.

Sursa: http://weblex.md/item/view/iddbtype/...51c6e7e00d89a1
admin вне форума  
c 04.10.2017 по 30.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Guvernul a aprobat proiectul Politicii fiscale şi vamale pentru anul 2018

Cabinetul de miniştri a aprobat astăzi Politica fiscală şi vamală pentru anul 2018. Documentul stabileşte reguli clare de impozitare, bazate pe echitate şi simplitate fiscală, care urmează să asigure atât stimularea mediului investiţional în Republica Moldova, cât şi creşterea încasărilor la bugetul de stat.
Proiectul de lege conţine o serie de modificări şi completări ale actelor legislative care decurg din obiectivele politicilor fiscale şi vamale şi de administrare fiscală şi vamală, ale Conceptului de rescriere a Codului Fiscal şi Vamal, precum şi obligaţiile asumate de Guvern în cadrul Acordului de Asociere RM-UE.
În ceea ce priveşte activitatea agenţilor economici, cele mai importante măsuri fiscale directe şi indirecte presupun o nouă metodologie de evidenţă a mijloacelor fixe; aplicarea cotei reduse a TVA de 8% pentru energia termică produsă din biocombustibil solid, destinată instituţiilor publice; aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, de acciză şi de taxe vamale la aprovizionarea cu combustibil şi mărfuri a navelor sub pavilion moldovenesc care sunt implicate în transport internaţional. Totodată, este acordat dreptul de restituire a taxei pe valoare adăugată pentru producătorii de lapte.
Pentru persoanele fizice sunt stabilite noi tranşe de venit impozabil, mărimea scutirilor personale fiind majorată cu 6%. De asemenea, este fixată cota de 5% pentru impozitarea veniturilor cetăţenilor care livrează agenţilor economici producţie agricolă. Proiectul vizează şi extinderea impozitului pe avere pentru alte componente ale acesteia, şi anume asupra autoturismelor cu o valoare mai mare de 1,5 milioane de lei.

Documentul intercalează şi prevederi ce ţin de transpunerea directivelor UE în domeniul impozitării indirecte, precum administrarea TVA şi accizele. În special, este prevăzută schema de majorare a accizelor pentru produsele petroliere, tutun şi alcool, cu stabilirea acestora pe o perioadă de trei ani.

Principalele amendamente de ordin vamal se referă la anularea facilităţilor fiscale şi vamale pentru magazinele ce activează în regim duty-free, aflate pe teritoriul ţării sau la intrarea în ţară, măsură ce va fi aplicată începând cu 1 iulie 2018. Deţinătorii de licenţă în domeniu, valabilă la data intrării în vigoare a legii, urmează să-şi continue activitatea până la expirarea acesteia.

Politica fiscală şi vamală pentru anul 2018 urmează să fie adoptată de către Parlament.

Sursa: http://www.gov.md/ro/content/guvernu...ntru-anul-2018
admin вне форума  
c 28.09.2017 по 29.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Procedura de înregistrare a auditorilor şi a entităţilor de audit. Ce propun autorităţile

Reglementări mai clare de admitere în profesia de auditor, în special referitoare la realizarea stagiului în audit, dar şi de admitere la examenul pentru obţinerea calificării profesionale a auditorului. Guvernul a aprobat proiectul Legii privind auditul situaţiilor financiare. Potrivit documentului, stagiul va fi efectuat pentru o perioadă de cel puţin doi ani şi se va desfăşura sub îndrumarea unui auditor.
Un subiect abordat de o manieră nouă este procedura de înregistrare a auditorilor şi entităţilor de audit. Potrivit proiectului legii, pentru efectuarea auditului, auditorii şi entităţile de audit vor fi înregistrate în mod obligatoriu în Registrul public al auditorilor şi Registrul public al entităţilor de audit, deţinut de Consiliul de supraveghere publică a auditului.
Totodată, proiectul legii conţine prevederi speciale referitoare la înregistrarea entităţilor de audit. Astfel, Consiliul va înregistra entităţile de audit, dacă la momentul înregistrării acestea corespund cerinţelor stabilite în proiectul de lege, dar şi dacă dispun de oficiu, fapt care trebuie confirmat prin extrasul din Registrul bunurilor imobile sau contractul care atestă dreptul de posesie/folosinţă privind sediul.
Mai exact, pentru înregistrarea în Registrul public al auditorilor, Consiliului i se prezintă:
• cererea de înregistrare, cu indicarea numărului de telefon şi adresei de poştă electronică;
• buletinul de identitate sau permisul de şedere, după caz, eliberate de organele abilitate ale Republicii Moldova;
• confirmarea eliberată de entitatea unde este angajat, după caz.
Actuala cerinţă de licenţiere a activităţii de audit va fi anulată, cu respectarea prevederilor articolului 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. Astfel, anularea cerinţei de licenţiere nu va leza drepturile entităţilor de audit privind utilizarea Licenţelor pentru desfăşurarea activităţii de audit, valabile la data intrării în vigoare a proiectului de lege. Consiliul de supraveghere publică a auditului va înregistra entităţile de audit care deţin licenţele corespunzătoare valabile pentru evidenţa acestora până la expirarea termenului de valabilitate, fără achitarea plăţii unice de înregistrare, aceasta fiind achitată ulterior, la expirarea termenului de valabilitate al licenţei.
Informaţia privind conţinutul Registrelor nominalizate este extinsă, expres va fi indicat numărul individual al auditorului şi numărul individual al entităţii de audit, numele şi prenumele acţionarilor (asociaţilor) şi cota pe care o deţin în capitalul social, precum şi numele şi prenumele membrilor organului executiv. De asemenea, se prevede plasarea pe pagina-web oficială a Consiliului a extraselor din Registrele publice corespunzătoare, precum şi actualizarea informaţiilor aferente.
De menţionat, că proiectul de lege aduce prevederi noi referitoare la suspendarea activităţii auditorului şi entităţii de audit, care exclud limita perioadei de suspendare. Astfel, activitatea auditorului se suspendă de Consiliul de supraveghere publică a auditului dacă auditorul deţine o funcţie publică incompatibilă, conform legislaţiei, cu efectuarea auditului, depune o înştiinţare de suspendare a activităţii, din data depunerii sau o dată ulterioară, sau este sancţionat în baza art. 42 alin. (2) lit.d), din data adoptării deciziei.
Potrivit autorilor, proiectul are ca obiectiv stabilirea cadrului juridic privind organizarea auditului de către entităţile de audit, reglementarea exercitării profesiei de auditor, precum şi cerinţe specifice auditului entităţilor de interes public.


Sursa: www.bizlaw.md
admin вне форума  
c 28.09.2017 по 29.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Cerinţe noi pentru înregistrarea entităţilor de audit

În proiectul Legii privind auditul situaţiilor financiare, aprobat ieri în cadrul şedinţei de Guvern, se propune ca entitatea de audit să fie înregistrată de Consiliul de supraveghere publică a auditului, dacă peste 50 % din valoarea capitalului social al entităţii va aparţine auditorilor şi/sau entităţilor de audit rezidente sau nerezidente. De asemenea, administratorul entităţii de audit va trebui să fie auditor. Mai mult, majoritatea membrilor organului executiv al entităţii de audit trebuie să fie reprezentată de auditori.
Pentru înregistrarea în Registrul public al entităţilor de audit se va prezenta:
• cererea de înregistrare, cu indicarea paginii web oficiale şi a adresei de poştă electronică, după caz;
• documente care confirmă auditorii angajaţi în cadrul entităţii de audit;
• informaţia privind membrii organului executiv;
• declaraţia privind lipsa sancţiunilor aplicate entităţii ca urmare a comiterii cu intenţie a unei infracţiuni;
• declaraţia privind apartenenţa la o reţea, după caz. Formatul şi conţinutul declaraţiei este stabilit de Consiliu;
• extrasul din Registrul bunurilor imobile sau contractul care atestă dreptul de posesie/folosinţă privind sediul.
Registrul public al entităţilor de audit
Registrul public al entităţilor de audit se ţine de către Consiliu în limba română, în formă electronică, şi se actualizează în funcţie de modificările intervenite. Registrul va conţine următoarele informaţii:
a) numărul curent al înscrierii;
b) data înregistrării;
c) numărul individual;
d) denumirea entităţii de audit;
e) sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entităţii de audit şi sediul filialelor, după caz;
f) numele şi prenumele acţionarilor (asociaţilor), denumirea şi sediul entităţii de audit rezidente şi nerezidente, precum şi cota pe care o deţin în capitalul social;
g) date privind înregistrarea entităţii de audit, conform extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
h) date privind încetarea activităţii entităţii de audit;
i) date privind suspendarea şi reluarea activităţii de efectuare a auditului;
j) numele, prenumele şi numărul individual al auditorilor angajaţi în cadrul entităţii de audit;
k) numele şi prenumele membrilor organului executiv;
l) informaţia privind apartenenţa entităţii de audit la o reţea, cu indicarea paginii web oficiale a acesteia, după caz.
Potrivit proiectului de lege, extrasul din Registrul public al entităţilor de audit care cuprinde informaţia de la lit. c) – f), h) – j) se plasează lunar pe pagina web oficială a Consiliului. Dacă datele stipulate la lit. e), f) și j) – l) s-au modificat, entitatea de audit este obligată să prezinte declaraţia semnată, în termen de 30 de zile de la data modificării, cu anexarea copiilor documentelor confirmative pentru actualizarea informaţiei din Registrul public al entităţilor de audit. Formatul şi conţinutul declaraţiei este stabilit de Consiliu.
Entitatea de audit este radiată din Registrul public al entităţilor de audit în cazul încetării activităţii fie prin depunerea de către organul executiv a înştiinţării de încetare a activităţii, în calitate de entitate de audit, din data depunerii acesteia sau o dată ulterioară, fie ca urmare a radierii din Registrul de stat a persoanelor juridice sau sancţionării entităţii.
Sursa: www.bizlaw.md
admin вне форума  
c 19.09.2017 по 20.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ГНС

Об изменениях, внесенных в Постановление Правительства №294 от 17 марта 1998 года «О выполнении Указа Президента Республики Молдова №406-II от 23 декабря 1997 г.»

В контексте изменений, внесенных в Постановление Правительства № 294 от 17 марта 1998 года «О выполнении Указа Президента Республики Молдова № 406-II от 23 декабря 1997 г.» Постановлением Правительства № 238 от 25.04.2017 г., Государственная налоговая служба доводит до сведения следующее.
Согласно указанным изменениям, начиная с 28 октября 2017 года (дата вступления в силу изменений) из перечня типовых форм первичных документов строгой отчетности, утвержденного согласно приложению № 1 к Постановлению Правительства № 294 от 17 марта 1998 года исключен формуляр «Накладной» и «Приложение к накладной» и положения относительно указанных формуляров.
Таким образом, начиная с 28 октября 2017 года, все субъекты, зарегистрированные в качестве плательщиков НДС а также не имеющие статус плательщика НДС, которые согласно действующему законодательству, обязаны вести бухгалтерский учет, будут использовать в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности типовой формуляр «Налоговая накладная» утвержденный Приказом Министерства финансов № 118 от 28 августа 2017 года. http://www.fisc.md/Ordine_IFPS.aspx
Налоговая накладная на бумажном носителе или в электронной форме, используется в случаях:
1) поставки товаров:
а) облагаемых НДС в соответствии с положениями раздела III Налогового кодекса;
b) не облагаемых НДС;
2) предоставления услуг и выполнения работ:
а) облагаемых НДС в соответствии с положениями раздела III Налогового кодекса;
b) не облагаемых НДС.
3) транспортировки активов в пределах территориально дезинтегрированного субъекта, а также за пределы субъекта без передачи права собственности;
4) передачи активов в лизинг, аренду, имущественный наем;
5) рефактурирования компенсируемых расходов, в соответствии с положениями ч.(10) ст.117¹ Налогового кодекса.
С условием соблюдения положений Инструкции о порядке учета, выдачи, хранения и использования типовых форм первичных документов строгой отчетности, утвержденной Постановлением Правительства № 294 от 17 марта 1998 г. о выполнении Указа Президента Республики Молдова № 406-II от 23 декабря 1997 г., с последующими изменениями и дополнениями, хозяйствующим субъектам разрешается использовать налоговые накладные:
1) отпечатанные типографским способом на бумаге с защитными знаками, серией и номером;
2) отпечатанные самостоятельно на бумаге с защитными знаками, серией и номером, присвоенными Главной государственной налоговой инспекцией;

3) сгенерированные в системе «e-Factura».
Разрешается использование напечатанных бланков «налоговых накладных» и «накладных», действующих до вступления в силу Приказа Министерства Финансов №118 от 28.08.2017 г., до полного использования остатков, находящихся у субъектов и Государственной налоговой службы, при соблюдении методики заполнения, действующей на момент их получения.
Серия и диапазон номеров для самостоятельной печати «налоговых накладных», полученных до вступления в силу вышеупомянутого приказа, используются до их полного использования, строго в соответствии с их назначением, при соблюдении методики заполнения, действующей на момент их получения.
Серия и диапазон номеров, полученные для самостоятельной печати «накладных» до 28 октября 2017 г., и не напечатанные на бланке, считаются не действительными после вышеуказанной даты и не могут быть использованы для самостоятельной печати документов строгой отчетности.

http://www.fisc.md/article.aspx?id=8892
admin вне форума  
c 08.09.2017 по 09.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Reţinerea finală a impozitului. Pentru care venituri se aplică

În conformitate cu prevederile art. 901 din Codul fiscal al Republicii Moldova, reţinerea finală a impozitului se aplică pentru următoarele tipuri de venituri:
• 10 % din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole;
• 6 % din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
• 15 % din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
• 15 % din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social;
• 12 % din royalty achitate în folosul persoanelor fizice;
• 18 % din câştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia câştigurilor de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii şi pariuri;
• 3 % din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural;
• 10 % din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente desfacerii prin unităţile comerţului de consignaţie a mărfurilor.
Conform Codului fiscal, fiecare plătitor de câştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 18 % din câştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia câştigurilor de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii şi pariuri.
Subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art. 90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7 % din valoarea contractului. Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază sunt deservite. Acest impozit se achită lunar cel târziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget.
Persoanele specificate la art. 90 din Cod reţin un impozit în mărime de 3 % din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural.
Fiecare comisionar reţine un impozit în mărime de 10 % din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente desfacerii prin unităţile comerţului de consignaţie a mărfurilor.
Prin urmare, ţinând cont de prevederile art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului conform cotelor stabilite prin articolul menţionat, scuteşte beneficiarul veniturilor specificate de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.

Sursa: www.bizlaw.md
admin вне форума  
c 04.09.2017 по 05.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Privind confirmarea* veniturilor* obţinute* în Republica Moldova de cetăţenii Republicii Moldova

Prin Ordinul SFS nr. 278 *din* 21.08.2017 de la 1 septembrie 2017 a fost modificat şi completat Ordinul nr.129 din 29.05. 2017 “Cu privire la* eliberarea confirmării* veniturilor* obţinute* în Republica Moldova de cetăţenii Republicii Moldova pentru a fi prezentată organelor abilitate peste hotarele ţării”. Menţionăm modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Ordinul nr.129 din 29.05.2017 care stabilesc modelele confirmărilor eliberate de către subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat, precum şi completarea Ordinului cu anexa nr.3 - modelul Cererii de solicitare a confirmării.
admin вне форума  
c 04.09.2017 по 05.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Privind amînarea determinării definitive a valorii în vamă a mărfurilor importate

În “Monitorul Oficial al Republicii Moldova” a fost publicat Ordinul Serviciului Vamal nr. 314-O *din* 09.08.2017 prin care, de la 1 septembrie 2017, este abrogat Ordinul nr.445-O din 17.10.2014 “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind amînarea determinării definitive a valorii în vamă a mărfurilor importate”. Reamintim că Regulamentul nominalizat stabilea modul de amînare a determinării definitive a valorii în vamă a mărfurilor importate şi punerea acestora în liberă circulaţie.
admin вне форума  
c 28.08.2017 по 28.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Noi prevederi ale Codului muncii

Prin Legea nr. 155 *din* 20.07.2017, publicată la 25.08.2017, a fost modificat şi completat Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003. Noile prevederi ale acestuia reglementează, printre altele, informarea și consultarea salariaților,* timpul de muncă parţial (munca pe fracţiune de normă) şi *garanţiile pentru salariaţii cu timp de muncă parţial, *garanţiile în caz de reorganizare a unităţii, schimbare a tipului de proprietate sau a proprietarului acesteia,*lucrările la care este interzisă utilizarea muncii unor categorii de femei, transferul la o altă muncă al unor categorii de femei.

Conform noului articol 42¹, cu care este completat *Codul muncii, în vederea asigurării dreptului salariaţilor la administrarea unităţii, angajatorul este obligat să-i informeze şi să-i consulte referitor la subiectele relevante în raport cu activitatea lor în cadrul unităţii, în special atunci cînd există o ameninţare la adresa locurilor de muncă. Informarea are loc ori de cîte ori este necesară în virtutea circumstanţelor intervenite, precum şi periodic, la intervalele prevăzute de contractul colectiv de muncă. Informarea periodică nu poate avea loc mai rar decît o dată pe an, cel tîrziu în primul semestru al anului următor celui de gestiune. În cazul în care sînt preconizate anumite măsuri cu privire la salariaţi, informarea se va efectua cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de punerea în aplicare a măsurilor de rigoare. Astfel, despre lichidarea unităţii sau reducerea numărului ori a statelor de personal salariaţii vor fi informaţi cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de declanşarea procedurilor respective. Pentru reducerea în masă a locurilor de muncă se vor aplica condiţiile de informare şi consultare prevăzute la art.88 alin.(1) lit.i) din Codul muncii.

Articolul 97 din Codul muncii (în redacţie nouă) oferă*angajatorului dreptul de a angaja salariaţi cu ziua sau săptămîna de muncă parţială. Durata concretă a timpului de muncă parţial se consemnează în contractul individual de muncă, dar timpul de muncă parţial poate fi stabilit şi după încheierea contractului respectiv, cu acordul ambelor părţi. La cererea femeii gravide, a salariatului care are copii în vîrstă de pînă la 10 ani sau copii cu dizabilităţi (inclusiv aflaţi sub tutela sa) ori a salariatului care îngrijeşte un membru al familiei bolnav, în conformitate cu certificatul medical, angajatorul este obligat să le stabilească ziua sau săptămîna de muncă parţială. Munca pe fracţiune de normă este retribuită proporţional timpului lucrat sau în funcţie de volumul lucrului efectuat. Totodată, în conformitate cu noul articol 97¹ nu se admite un tratament mai puţin favorabil al salariaţilor cu timp de muncă parţial în raport cu salariaţii cu normă întreagă care prestează o muncă echivalentă la aceeaşi unitate, iar activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial nu implică limitarea drepturilor privind calcularea vechimii în muncă, a stagiului de cotizare (cu excepţiile prevăzute de lege), privind durata concediului de odihnă anual sau limitarea altor drepturi de muncă.
admin вне форума  
c 28.08.2017 по 28.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Modificări şi completări la SNC

Ministerul Finanţelor a prezentat spre consultare publică modificările și completările la Standardele Naționale de Contabilitate în vederea elaborării ulterioare a proiectului Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr.118 din 06 august 2013.
Prin adoptarea proiectului se urmăreşte finalizarea procesului de transpunere în legislația națională a Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi.
Reieșind din modificările și completările propuse, entitățile care aplică Standardele Naționale de Contabilitate se vor conduce doar de prevederile acestora fără a fi necesară utilizarea unor prevederi ale Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.******
Standardul Național de Contabilitate „Imobilizări necorporale și corporale” se completează cu prevederi referitoare la investițiile imobiliare și se abrogă Standardul Național de Contabilitate „Investiții imobiliare”.
Componența și formatul situațiilor financiare va fi reglementat prinr-un Standard Național de Contabilitate nou - „Prezentarea situațiilor financiare”. Formatul situațiilor financiare, de asemenea, prevede corespunderea formatului bilanțului și situației de profit și pierdere stabilit de Directiva 2013/34/EU. Raportarea financiară conformă cu cerințele reglementărilor Uniunii Europene urmează să îmbunătățească calitatea acestora, să majoreze gradul de transparență a informațiilor prezentate în situațiile financiare, fapt care ar conduce la o accesibilitate mai înaltă la piața de capital.
Standardele Naționale de Contabilitate, modificate și completate, pot fi accesate la adresa http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4450.
Atenţionăm asupra faptului că completările efectuate sunt evidențiate prin text marcat cu culoarea roșie subliniat, textul exclus este marcat cu culoarea roșie tăiat, iar Standardul Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare” este expus în redacție nouă.
admin вне форума  
c 18.08.2017 по 18.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017, a fost majorat

Casa Naţională de Asigurări Sociale informează, că prin Hotărîrea Guvernului nr. 572 din 19*iulie 2017 cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1233 din 9 noiembrie 2016 (Monitorul Oficial nr. 253–264 din 21.07.2017) s-a aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017, în mărime de 5*600 lei.
Astfel, începînd cu data de 21 iulie, curent, se utilizează salariul mediu lunar pe economie în mărime de 5*600 lei în modul stabilit de legislaţie.
Angajatorii, pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii care întrunesc condiţiile specificate la art. 24 alin. (21) din Legea nr. 1164-XIII din 24*aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, calculează şi virează contribuţia conform tarifului de 23*% la baza de calcul egală cu 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2017 după cum urmează:
- pentru lunile ianuarie – iunie ale anului 2017 suma de 2*438 lei {(5 300 lei x 2) x 23%} pentru fiecare persoana asigurată;
- pentru luna iulie curent perioada de la 01 – 20, 23*% la baza de calcul 2 salarii medii prognozate pe economie în mărime de 5*300 lei, iar pentru perioada 21–31, 23*% la baza de calcul 2 salarii medii prognozate pe economie în mărime de 5600 lei şi, respectiv, contribuţia datorată de angajator pentru fiecare persoană constituie suma de 2*487 lei {(2*438 / 31 zile) x 20 zile + (2*576 / 31 zile) x 11 zile};
- pentru lunile august - decembrie ale anului 2017 suma de 2*576 lei {(5 600 lei x 2) x 23% } pentru fiecare persoana asigurată.
Cu referire la punctul 2) din anexa nr. 5 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16.12.2016, la ajutoarele materiale calculate pînă la data intrării în vigoare a Hotărîrii Guvernului sus menţionate, 21 iulie 2017, se utilizează salariul mediu lunar prognozat pe economie în mărime de 5*300 lei, iar începînd cu 21*iulie curent salariul mediu prognozat pe economie în mărime de 5*600 lei.
*
Direcţia generală evidenţa contribuabililor
Sursa: www.cnas.md
admin вне форума  
c 18.08.2017 по 18.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
În atenţia persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul

Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă unele explicaţii aferente asigurării persoanelor fizice autorizate de Serviciul Fiscal de Stat să desfăşoare activitate în domeniul comerţului cu amănuntul.
Legea cu privire la modificarea şi completarea*unor acte legislative nr. 281 din 16.12.2016 a operat completări la Codul Fiscal, printre care, şi includerea ca contribuabili a persoanelor fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică, desfăşoară activitate independentă în domeniul comerţului cu amănuntul.
Legea nr. 113 din 22.06.2017 (Monitorul Oficial nr. 253–264 din 21.07.2017) a operat modificări şi completări la anexele nr. 3 şi nr. 5 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16.12.2016.
Astfel, în punctul 1.6 anexa nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16.12.2016 s-a introdus o nouă categorie de plătitori de contribuţii şi anume „persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor".
Persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor şi sunt înregistrate în modul stabilit la Serviciul Fiscal de Stat, potrivit art. 26 al Legii nr. 489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale sunt obligate în termen de 10 zile de la data înregistrării să se înregistreze în calitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat la subdiviziunea teritorială a Casei Naţionale unde îşi au adresa juridică.
Totodată, persoanele fizice prenotate în conformitate cu anexa nr.3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16.12.2016 cu modificările şi completările ulterioare, urmează să vireze contribuţia anuală pentru asigurarea individuală în sumă de 7 512 lei. Persoanele menţionate, care sunt pensionarii, persoanele cu dizabilitate, precum şi persoanele care achită contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii din salariu şi alte recompense şi, respectiv, se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct.1.1–1.5 din anexa menţionată, se scutesc de plata contribuţiei stabilite în sumă fixă.
Termenul de virare a contribuţiilor este lunar, cîte 1/12 din suma anuală, pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. Suma lunară a contribuţiei constituie 626 lei. Astfel, pentru perioadele august – decembrie curent persoanele menţionate urmează să achite cîte 626 lei lunar, iar pentru luna iulie, curent, – 222 lei, în cazul în care pentru aceste perioade nu au fost achitate contribuţii pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale. Contribuţiile se achită de la data înregistrării la Serviciul Fiscal de Stat.
Plăţile ce constituie încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat gestionate de Casa Naţională de Asigurări Sociale se virează de această categoriile de plătitori la clasificaţia economică „121310 – Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice ce îşi desfăşoară activitate pe cont propriu" specificată în anexa nr. 5 la Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 158 din 23.12.2016, conform următoarelor date bancare: Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat; Codul IBAN: conform Registrului codurilor IBAN; Codul fiscal: 1006601000037; Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat. Modul de formare a codului IBAN este prezentat la compartimentul 2 al ordinului menţionat.
Plătitorii specificaţi, pentru perioadele iulie – decembrie curent, urmează să prezinte declaraţia forma BASS-AN şi declaraţia forma REV5 – o dată pe an, pînă la data de 15 ianuarie 2018.

Direcţia generală evidenţa contribuabililor
Sursa: www.cnas.md
admin вне форума  
c 21.07.2017 по 21.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Tichetele de masă vor fi oferite ca supliment la salariu

Proiectul Legii cu privire la tichetele de masă a fost votat în lectură finală.

Reamintim că valoarea nominală a unui tichet de masă pentru o zi lucrătoare va constitui 45 de lei, suma fiind deductibilă pentru angajatorii care le vor oferi.

Potrivit proiectului, valoarea tichetului de masă se va indexa anual, proporţional cu rata inflaţiei stabilită pe ţară pentru lunile ianuarie-decembrie din anul precedent.

În conformitate cu Nota informativă la proiectul de lege, tichetele de masă sunt instrumente de politică socială folosite de către companii pentru a oferi beneficii extra salariale angajaţilor lor, a menţionat vice-preşedinta Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie, Valentina Stratan, care este şi unul din autori.

În acelaşi timp, menţionăm că acordarea tichetelor de masă de către angajattori este facultativă. Tichetele de masă vor fi acordate doar pentru zilele lucrate efectiv pe parcursul lunii, iar salariatul nu va primi tichete pentru zilele în care a fost în concediu anual sau medical şi pentru zilele în care s-a aflat în deplasare de serviciu.

Proiectul prevede că tichetele de masă sunt destinate doar pentru a fi folosite în cantine, cafenele sau pentru procurarea produselor alimentare în unităţile comerciale şi de alimentaţie publică şi este interzis schimbul tichetelor de masă contra bani. De asemenea, este interzisă diminuarea salariului în cazul oferirii tichetelor.Sursa: https://monitorul.fisc.md/editorial/...a-salariu.html
admin вне форума  
c 20.07.2017 по 20.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
CET 15 обновлена

Министерство финансов аннулировало приказ № 56 от 27 марта 2017 г. об утверждении формы декларации физического лица о подоходном налоге (формы CET 17), которую планировалось ввести в 2018 году при сдаче отчетности за истекший налоговый год. Это предусмотрено в приказе № 102 от 3 июля текущего года, который был опубликован в «Monitorul oficial» 14.07.2017 г.

Вместе с тем, Минфин утвердил новую форму Декларации физического лица о подоходном налоге (форма CET15) и Положение о ее заполнении.

Обновленная форма CET 15, за некоторыми исключениями, практически полностью соответствует утвержденной в марте этого года форме CET 17 и состоит из пяти частей.

Как и в нынешней типовой форме, в первой части декларации CET 15 налогоплательщик должен указать общую информацию: категория (гражданин, иностранный гражданин – резидент или нерезидент и др.), идентификационные данные (фискальный код налогоплательщика, его фамилия, имя, место жительства, телефон, email; а в случае, если налогоплательщик использует освобождение на супруга/супругу и иждивенцев – и их фискальные коды).

Вторая часть Декларации CET 15 касается расчета налогового обязательства для резидента Республики Молдова. Личные доходы физических лиц – резидентов включают следующую информацию: доход от заработной платы (в том числе зарплаты, не выплаченной в предыдущем году, и зарплаты работающих хозяйствующих субъектов, основная деятельность которых состоит в реализации программ); доход в виде прироста капитала; доход, полученный из источников, находящихся за пределами Молдовы, в том числе инвестиционный доход (включая доход в виде дивидендов), финансовый доход, в том числе доход в виде процентных начислений и доход в виде роялти и финансовых начислений; другие налогооблагаемые доходы.

При расчете налогового обязательства учитываются все виды освобождений для физического лица, предусмотренные налоговым законодательством; вычеты (взносы в фонд медицинского страхования, взносы обязательного социального страхования и др.). Здесь же указывается налогооблагаемый доход, сумма подоходного налога, которую он должен уплатить, уже уплаченная самостоятельно сумма подоходного налога, а также подоходный налог к уплате или сумма переплаты подоходного налога.
Третью часть Декларации CET 15 заполняют физические лица-нерезиденты. Нерезиденты должны указать следующие источники дохода: доход от заработной платы, доход от лизинговых операций, от предоставления в аренду или поднаем, имущественный наем или узуфрукт имущества, находящегося в Республике Молдова; доход в виде прироста капитала; доход в виде процентных начислений; доход в виде роялти; доход в виде дивидендов; другие доходы, полученные нерезидентом на территории Молдовы. В этой же части производится расчет подоходного налога для нерезидента.

В части четвертой Декларации CET 15 рассчитывается прирост или потери капитала. Скорректированный стоимостный базис рассчитывается на основании ст. 38 НК и включает сумму льгот при продаже основного жилья (в соответствии со ст. 41 НК).

Скорректированы категории и коды капитального актива (транспортное средство, земля, основное жилье, акции, другая недвижимость, доля участия, другие капитальные активы), а также виды отчуждения (договор о купле-продаже, договор дарения, договор обмена, справка о праве на наследство или завещание, другая форма отчуждения).

Пятая часть декларации сменила название с «факультативной» на «информативную». Впервые здесь будет указываться доход, полученный от профессиональной и предпринимательской деятельности. Кроме того, как и ранее, в этой части физические лица представляют информацию по процентному отчислению: название и фискальный код некоммерческой организации общественной пользы, религиозного культа и их составных частей, в пользу которых производится процентное отчисление.

Sursa: https://monitorul.fisc.md/editorial/...obnovlena.html
admin вне форума  
c 20.07.2017 по 20.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Cuantumul salariului mediu pe economie pentru anul 2017 a fost majorat

Cabinetul de miniştri a aprobat o nouă mărime a salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2017. Cuantumul a fost stabilit de 5600 de lei, în creştere cu 300 de lei faţă de cel aprobat la finele anului 2016.

Modificările au fost făcute în conformitate cu prognoza actualizată a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2018-2020, elaborată în luna februarie curent.

Cuantumul prognozat al salariului mediu pe economie va fi aplicat la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale şi la reexaminarea anuală a salariilor lunare ale cadrelor didactice.

Sursa: http://gov.md/ro/content/cuantumul-s...7-fost-majorat
admin вне форума  
c 07.07.2017 по 07.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
A fost majorată vîrsta de pensionare

Conform modificărilor operate în Legea privind sistemul public de pensii nr.156-XIV din 14.10.1998, începând cu 1 iulie 2017 a intrat în vigoare majorarea treptată a vârstei de pensionare şi majorarea stagiului de cotizare atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei.

Vârsta standard de pensionare de 63 de ani pentru bărbaţi va fi atinsă la 1iulie 2019, iar pentru femei - la 1 iulie 2028. Atingerea acestor vârste se realizează prin creşterea anuală a vârstelor standard de pensionare* pentru bărbaţi cu 4 luni, iar pentru femei cu 6 luni. De asemenea, de la 1 iulie 2017, pentru femeile care au născut şi educat până la vârsta de 8 ani cinci şi mai mulţi copii se aplică vârstele standard de pensionare, indicate în tabel, diminuate cu 3 ani (spre exemplu - de la 01.07.2017 - 54 ani 6 luni).

Totodată va fi egalat stagiul complet de cotizare pentru bărbaţi şi femei, care va constitui 34 de ani. Pentru bărbaţi el va fi stabilit începând cu 1 iulie 2018, iar pentru femei începând cu 1 iulie 2024.

Astfel, persoanele care intenţionează să-şi perfecteze pensia pentru limită de vârstă după 1 iulie 2017 trebuie să ştie: bărbaţii se pensionează la 62 de ani şi 4 luni, având un stagiu de cotizare de 33 de ani şi 6 luni; femeile - la 57 de ani şi 6 luni, având un stagiu de cotizare de 30 de ani şi 6 luni.

De menţionat, că începând cu 1 aprilie 2017 la stabilirea pensiei nu se mai prezintă certificatele de salariu de la activităţile realizate până la 01.01.1999 deoarece pensia se calculează doar în baza venitului asigurat realizat după 01.01.1999 reflectat în contul personal de asigurări sociale al persoanei asigurate din Registrul de Stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale, care este administrat de Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Totodată, la stabilirea pensiei se ia în considerare stagiul de cotizare realizat în toată perioada de activitate confirmat prin carnetul de muncă şi contul personal de asigurări sociale.
Sursa: http://cnas.md/libview.php?l=ro&idc=...ui-de-cotizare
admin вне форума  
c 06.07.2017 по 06.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Представление финансовой и статистической отчетности будет упрощено

Процесс представления экономическими субъектами финансовой и статистической отчетности в Молдове будет упрощен путем запуска единой платформы предоставления отчетов. Парламент принял 30 июня в окончательном чтении поправки в действующее законодательство — Налоговый кодекс, Законы об обязательном медстраховании, о государственной системе соцстрахования, Трудовой кодекс и др. документы.

Законодательная инициатива вводит единые правила по представлению отчетов, устанавливает порядок применения возможных санкций за их несвоевременное представление, а также методы корректировки предыдущих отчетов.

В стране будет создана единая платформа отчетности в режиме онлайн, к которой будут подключены Государственная налоговая служба, Национальная касса социального страхования, Национальная компания медицинского страхования. Платформа, разработанная и протестированная государственным предприятием “Fiscservinform”, позволит налогоплательщикам исключить дублирование информации, представляемой государственным учреждениям.

Отчет о сумме выплаченного дохода и о подоходном налоге, удержанном из этого дохода; Декларация о начислении и использовании взносов обязательного государственного социального страхования; Декларация застрахованного лица, в том числе формуляр REV-2; Отчет об исчислении взносов обязательного медицинского страхования и Формуляр 2-03/l – это отчеты, которые экономические агенты Молдовы, имеющие работников, обязаны представлять различным органам в различные сроки и которые касаются выплаты заработной платы, налогов, а также некоторых аспектов трудовых отношений.

Ожидается, что введение унифицированного отчет FSIC 16, который объединит ранее перечисленные формы, исключит дублирование данных и сократит объем информации в отчетности примерно на 40%. Вместо представления пяти отчетов трем учреждениям в разные периоды времени, экономические агенты будут представлять данные, внесенные в отчет FSIC16 одному единственному учреждению до 25 числа каждого месяца. Полномочия по администрированию унифицированного отчета, согласно законопроекту, будут закреплены за Государственной налоговой службой.

Экономические субъекты будут представлять информацию о рассчитанных налогах по каждому сотруднику, с разграничением по типам доходов (зарплата, социальные выплаты и отпуск), в том числе, с указанием должности. Эта информация используется для расчета пособий и пенсий Национальной кассой социального страхования. А у налоговых органов появится возможность проверки правильности расчета и выплаты взносов в фонды социального страхования.

Также планируется, что доступ налоговых органов к данным, рассчитанным для каждой отдельной должности/профессии и сектору, позволит разработать модель расчета среднего размера зарплаты на предприятиях различных отраслей, а также выявлять ситуации намеренного занижения задекларированных к оплате сумм или выплаты «зарплат в конвертах».

Sursa: https://monitorul.fisc.md/editorial/...anet-vsem.html
admin вне форума  
c 30.06.2017 по 31.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Дивиденды-2017

В начале апреля все АО и ООО посчитали доход за 2017 год, а многие даже успели распределить чистую прибыль в виде дивидендов. И у бухгалтеров снова горячая пора — нужно эти дивиденды выплатить, правильно удержав из них налоги.
На основании п. 3) ст. 12 НК, дивидендом является доход, полученный от распределения чистой прибыли между акционерами (пайщиками) в соответствии с долей участия в уставном капитале, за исключением дохода, полученного в случае полной ликвидации хозяйствующего субъекта в соответствии с ч. (2) ст. 57 НК.
Не всегда можно распределить всю прибыль !
Для начала необходимо определить, есть ли вообще у АО или ООО право распределять прибыль на выплату дивидендов. Такое право у них есть, только если соблюдаются установленные законодательством условия.
Так, для АО, согласно ч. (5) ст. 48 Закона № 1134-XIII от 2 апреля 1997 года «Об акционерных обществах», общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов:
1. до выкупа размещенных акций, подлежащих выкупу в соответствии с ч. (2) ст. 79;
2. если на день принятия решения о выплате дивидендов общество является неплатежеспособным или выплата дивидендов приведет к его неплатежеспособности;
3. если стоимость чистых активов по последнему балансу общества ниже его уставного капитала или окажется ниже в результате выплаты дивидендов;
4. по простым акциям, если не принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям;
5. по любым акциям, если не была осуществлена выплата процентов по облигациям, срок исполнения которых наступил.
На основании ч. (3) ст. 47 указанного закона, кроме выплаты дивидендов, чистая прибыль может быть направлена на:
1. покрытие убытков прошлых лет;
2. формирование резервного капитала;
3. выплату вознаграждений членам Совета общества и Ревизионной комиссии;
4. инвестирование развития производства.
Что касается ООО, то, согласно частям (1) и (2) ст. 40 Закона № 135-XVI от 14 июня 2007 года «Об обществах с ограниченной ответственностью», общество не вправе принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества:
1. до полного внесения вкладов;
2. если в результате распределения чистой прибыли стоимость чистых активов общества станет меньше суммы его уставного капитала и резервного капитала.
Общество не вправе выплачивать своим участникам чистую прибыль, решение о распределении которой принято общим собранием участников общества, если на момент распределения прибыли оно является несостоятельным или становится таковым в результате ее распределения.
Если все эти моменты учтены, то можно распределить всю прибыль после налогообложения, какой бы большой она ни была. Ограничения по сумме не предусмотрены действующим законодательством.
Sursa: www.monitorul.fisc.md
admin вне форума  
c 30.06.2017 по 31.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Principalele prevederi ale Politicii fiscale şi vamale pentru 2018

Ministerul Finanţelor a plasat proiectul Politicii fiscale şi vamale pentru 2018 pentru consultări publice cu mediul de afaceri şi comunitatea de experţi. Documentul elaborat propune o politică echilibrată în domeniu, iar principalele modificări materializează inclusiv rezultatul asistenţei tehnice, finanţată prin intermediul Good Governance Fund.
Proiectul de lege publicat conţine propuneri de modificare şi completare a mai multor acte legislative, care decurg din obiectivele politicile fiscale şi vamale şi de administrare fiscală şi vamală pentru anul viitor, Conceptul de rescriere a Codului Fiscal şi Codului Vamal, precum şi obligaţiunile Moldovei în cadrul Acordului de Asociere RM – UE şi a altor acorduri internaţionale.
Cele mai importante măsuri ce se regăsesc în proiectul de lege sunt:
• Armonizarea legislaţiei fiscale în partea ce ţine de TVA şi accize la directivele Europene, în conformitate cu calendarul stabilit (redefinirea noţiunilor, locul prestării serviciilor, etc.)
• Simplificarea modalităţii de calcul a uzurii (amortizării) în scopuri fiscale;
• Eliminarea treptată a facilităţilor fiscale şi vamale acordate magazinelor cu activitate în regim duty-free;
• Simplificarea condiţiilor de acordarea a statutului de exportatori aprobat pentru agenţii economici autohtoni care efectuează operaţiuni de export.
• Perfecţionarea impozitul pe avere prin extinderea bazei de aplicare a acestuia asupra altor componente ale averii, şi anume autoturismele cu o valoare mai mare de 1,5 mil. lei.
Documentul are ca finalitate creşterea încasărilor fiscale, stabilirea regulilor clare de impozitare bazate pe echitate şi simplitate fiscală, cât şi asigurarea unei previzibilităţi a politicii şi legislaţiei fiscale care să stimuleze crearea unui mediu investiţional atractiv în Republica Moldova.

Sursa: www.mf.gov.md
admin вне форума  
c 22.06.2017 по 23.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS

CNAS reaminteşte că data de 26 iunie 2017 este termenul limită de prezentare a declaraţiilor forma BASS şi forma REV-5 şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru luna mai 2017.

Pentru prezentarea declaraţiilor, CNAS recomandă tuturor plătitorilor de contribuţii la BASS să aleagă metoda automatizată de raportare prin intermediul Sistemului Informaţional Automatizat „E-Reporting" disponibil la adresa www.raportare.md.

Avantajele serviciului electronic de depunere a declaraţiilor prin Internet cu aplicarea semnăturii electronice sunt rapiditatea, accesibilitatea, disponibilitatea. Serviciul este disponibil 24 ore din 24, 7 zile pe săptămână, şi asigură reducerea timpului necesar pentru completarea şi prezentarea declaraţiilor la structurile teritoriale ale CNAS, posibilitatea de verificare a corectitudinii complectării declaraţiilor, prezentarea şi informarea despre recepţionare în timp real.

Totodată, conform prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16.12.2016, plătitorii de contribuţii la BASS care la 01.01.2017 au 5 şi mai multe persoane angajate prezintă declaraţiile Forma BASS şi forma REV-5 utilizând, în mod obligatoriu, metoda automatizată de raportare electronică cu aplicarea semnăturii electronice.

Sursa: www.cnas.md
admin вне форума  
c 21.06.2017 по 22.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Achitarea până la 30 iunie a impozitului pe bunurile imobiliare Vă oferă dreptul la reducere

Serviciul Fiscal de Stat Vă reaminteşte că pe 30 iunie expiră termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele care doresc să beneficieze de reducerea de 15 %.
SFS informează contribuabilii care urmează să achite acest impozit despre următoarele.
Persoanele ce vor achita integral plăţile aferente impozitului pe bunurile imobiliare şi/sau impozitului funciar, până la data anunţată beneficiază de dreptul la o reducere în mărime de 15 % din suma impozitului calculat pentru anul curent.
Totodată, dacă contribuabilii nu vor profita de acest drept, impozitul pe bunurile imobiliare şi/sau impozitul funciar urmează a fi achitate în părţi egale nu mai târziu de 15 august şi 15 octombrie.
Pentru informaţii suplimentare urmează să Vă adresaţi serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor din componenţa primăriilor în raza cărora sunt amplasate bunurile imobiliare sau la numărul de telefon 080001525 (apel gratuit).

Sursa: www.sfs.md
admin вне форума  
c 08.06.2017 по 09.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Cu privire la Centrul unic de apel al SFS

Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat este o modalitate de comunicare directă şi operativă a instituţiei cu contribuabilii. Oferirea pentru mediul exterior a unei singure linii telefonice gratuite (080001525) permite eliminarea neclarităţii (de a determina de serviciile cărui specialist este nevoie în fiecare situaţie şi numărul potrivit pentru a-l contacta) şi, respectiv, promovarea numărului ca fiind unul universal, utilizat în toate materialele promoţionale ale SFS.
Potrivit Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Centrului unic de apel al SFS, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 137 din 02 februarie 2017, numărul de telefon al Centrului unic de apel al SFS permite redirecţionarea apelurilor cu ajutorul robotului la:
• Butonul 1 – Operatorii Î.S. ,,Fiscservinform” (Serviciul asistenţă clienţi) – pentru consultaţii în domeniul legislaţiei fiscale (aspectele aplicării legislaţiei fiscale şi recepţionarea propunerilor privind îmbunătăţirea administrării fiscale);
• Butonul 2 – Operatorii Î.S. ,,Fiscservinform” (Serviciul asistenţă clienţi) – pentru asistenţă tehnică (consultaţii privind utilizarea serviciilor electronice fiscale);
• Butonul 3 – Direcţia generală managementul riscurilor a SFS – pentru semnalarea cazurilor de evaziune fiscală, de nerespectare a legislaţiei fiscale;
• Butonul 4 – Linia telefonică anticorupţie (Direcţia securitate internă şi anticorupţie a SFS) – pentru semnalarea situaţiilor de comitere a actelor de corupţie / conexe corupţiei sau a altor fapte ilegale (fapte ce constituie abateri disciplinare) din partea angajaţilor SFS şi Î.S. ,,Fiscservinform”;
• Butonul 5 – Operatorii Î.S. ,,Fiscservinform” (Serviciul asistenţă clienţi) – informarea cetăţenilor care solicită verificarea autenticităţii timbrelor de accize la producţia* alcoolică.
Activitatea Centrului unic de apel al SFS este reglementată de Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Centrului unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat şi este asigurată exclusiv în baza legislaţiei fiscale şi în limita explicaţiilor oficiale prezentate în Baza generalizată a practicii fiscale (BGPF).
BGPF este elaborată şi se completează în permanenţă, potrivit modificărilor operate în legislaţia fiscală, precum şi în baza adresărilor scrise ale contribuabililor şi reprezintă poziţia oficială a SFS, expusă în întrebări şi răspunsuri.
Pentru situaţiile referitoare la metodologia aplicării legislaţiei fiscale care nu sunt expuse în BGPF se recomandă depunerea unei solicitări în scris către SFS pe adresa MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr.9 sau prin intermediul poştei electronice mail@sfs.md.
Programul de lucru al operatorilor Centrului unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat corespunde programului de lucru al instituţiei şi este anunţat de către robotul telefonic persoanelor care apelează în afara orelor de program (8.00-17.00).
Sursa: www.fisc.md
admin вне форума  
c 03.06.2017 по 04.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
BIJ 17: новый формуляр расчета налога на недвижимое имущество

В «Monitorul Oficial al Republicii Moldova» опубликован Приказ ГНС № 108 от 19 мая 2017 г. об утверждении формуляра Расчета по налогу на недвижимое имущество и Инструкции о порядке его заполнения. Новый формуляр будет использоваться начиная с налогового периода, соответствующего 2017 году. Он заменит действующий типовой формуляр Расчета по налогу на недвижимое имущество BIJ-15.
Согласно положениям ст. 277 Налогового кодекса плательщиками налога на недвижимое имущество и земельного налога являются юридические и физические лица — резиденты и нерезиденты Республики Молдова:
a) собственники недвижимого имущества на территории Республики Молдова;
b) арендаторы, арендующие сельскохозяйственную недвижимость, являющуюся частной собственностью, если договором аренды не предусмотрено иное;
c) обладатели имущественных прав (права владения, управления и/или использования) на недвижимое имущество – публичная собственность на территории Республики Молдова;
d) арендаторы или наниматели недвижимого имущества публичных органов и учреждений, финансируемых из бюджетов всех уровней;
е) наниматели недвижимого имущества – в случае договора финансового лизинга.
f) арендаторы или наниматели недвижимого имущества, являющегося частной собственностью нерезидентов, если договором аренды/имущественного найма не предусмотрено иное.
Публичные органы и учреждения, финансируемые из бюджетов всех уровней, обязаны бесплатно представлять в срок до 25 мая текущего налогового года информацию об ориентировочной стоимости/балансовой стоимости недвижимости, которая передается в аренду или внаем.
Объектом налогообложения является недвижимое имущество, включая земельные участки, расположенные как в черте населенных пунктов, так и за их пределами, здания, сооружения, индивидуальные жилые дома, квартиры и другие изолированные помещения, в том числе недвижимое имущество, находящееся в стадии завершения строительства (50% и более) и их строительство не завершено в течение трех лет с его начала.
Типовая форма BIJ-17 предназначена для заполнения юридическими и физическими лицами, которые осуществляют предпринимательскую деятельность. Они обязаны самостоятельно исчислять годовую сумму налога на недвижимое имущество и земельного налога и представлять в территориальную налоговую инспекцию по месту своей регистрации, в зависимости от типа недвижимого имущества и от того, оценено оно или нет в целях налогообложения, за налоговый период, расчет по налогу на недвижимое имущество (форма BIJ-17). Налогооблагаемой базой недвижимого имущества является оцененная стоимость этого имущества.
Расчет представляется, в том числе и налогоплательщиками, которые имеют льготы по уплате налога на недвижимое имущество в соответствии со ст. 283 и ст. 284 НК, сумма налога к уплате которых равна нулю. В то же время, данный расчет не представляется субъектами, не имеющими налогооблагаемых объектов по налогу на недвижимое имущество.
В Приказе ГНС № 108 от 19 мая 2017 года представлены Типовой формуляр “Расчет по налогу на недвижимое имущество (Forma BIJ 17)” (приложение №1), Инструкция о порядке его заполнения и представления (приложение №2), а также Коды предоставляемых льгот по налогу на недвижимое имущество и по земельному налогу (приложение №3).
Налогоплательщики, которые не располагают подразделениями и/или налогооблагаемыми объектами, расположенными вне района деятельности подразделения ГНС, в котором он состоит на учете и, по случаю, пользуется льготами по уплате налога на недвижимое имущество, заполняют только Расчет, а в случае применения льгот – соответствующее приложение к типовой форме, в которой указывает информацию о сумме льгот.
Налогоплательщики, имеющие подразделения и/или налогооблагаемые объекты, расположенные вне района деятельности подразделения ГНС, в котором они состоят на учете, и пользующиеся по случаю льготами по уплате налога на недвижимое имущество, должны заполнить приложение № 1 (информацию о начисленных суммах налога в разрезе подразделений предприятий), и при наличии льгот – приложение № 2.
При заполнении Расчета по налогу на недвижимое имущество (формы BIJ 17) в обязательном порядке должны указываться фискальный код и наименование налогоплательщика; код местности места регистрации налогоплательщика (юридический адрес) – единый идентификационный код населенного пункта согласно Классификатору административно-территориальных единиц Молдовы (КАТЕМ); подразделение Государственной налоговой службы, в котором состоит на учете налогоплательщик; код основного вида деятельности за отчетный период, определенный согласно Классификатору видов экономической деятельности Молдовы (КЭДМ); налоговый период – календарный год; дата представления Расчета.
Также указывается срок, установленный законодательством для представления расчета. Если сроком, установленным действующим законодательством, является до 25 июля, галочкой отмечается первая ячейка, если срок представления расчета – до 25 марта налогового периода, следующего за отчетным налоговым периодом, – галочкой отмечается вторая ячейка.
В таблице «Расчет по налогу на недвижимое имущество» указывается налогооблагаемая база недвижимого имущества соответственно типу объектов недвижимого имущества:
a) для оцененных в целях налогообложения объектов — оцененная стоимость;
b) для неоцененных в целях налогообложения зданий, сооружений – балансовая стоимость;
c) для неоцененных в целях налогообложения земельных участков – площадь (речь идет о землях сельхозназначения и несельхозназначения, пастбищах и сенокосах).
Налогооблагаемая база недвижимого имущества включает и налогооблагаемую базу недвижимого имущества, в части которой налогоплательщик имеет льготу по уплате налога на недвижимое имущество. Если действует единая ставка налога, то она указывается в процентах, леях или гектарах. Исчисленная сумма налога указывается в леях и определяется следующим образом: налогооблагаемая база недвижимого имущества по соответствующему типу объектов умножается на ставку налога.
В основной таблице формуляра обязательно указывается контрольная сумма – общая сумма налога к уплате, а также проставляются подписи ответственных лиц – руководителя и главного бухгалтера, скрепленные, по усмотрению, печатью.

Sursa: www.monitorul.fisc.md
admin вне форума  
c 03.06.2017 по 04.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Noi modificări la Codul muncii

Guvernul Republicii Moldova a aprobat și a prezentat Parlamentului spre examinare un proiect de lege pentru modificarea și completarea a circa 20 de articole din Codul muncii al RM nr. 154-XV din 28 martie 2003.

Suspendarea contractului individual de muncă și reluarea activității de muncă, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 76 lit. a) și b) și art. 78 alin. (1) lit. d1 și e), se va face prin ordinul angajatorului, care se va aduce la cunoștința salariatului, contra semnătură, cel tîrziu la data suspendării contractului individual de muncă sau a reluării activității de muncă.

Durata maximă a şomajului tehnic va constitui 4 luni, și nu 6 luni ca pînă acum, iar mărimea indemnizaţiei de care beneficiază lunar salariaţii în perioada şomajului tehnic va constitui 50 la sută din salariul lor de bază (actualmente, 75 la sută).

Codul muncii urmează a fi completat cu articolul 801 „Staționare", care va reglementa în mod detaliat toate aspectele legate de staționare. Staționarea ar putea fi produsă din cauze ce nu depind de angajator sau salariat, sau, dimpotrivă, din vina angajatorului sau din vina salariatului.

Retribuirea timpului de staționare produsă din cauze ce nu depind de angajat sau salariat, cu excepția perioadei șomajului tehnic (art. 80), se efectuează în mărime de cel puțin 2/3 din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului pe care acesta nu l-a primit, iar salariatul din vina căruia s-a produs staționarea nu va fi remunerat pentru orele de staționare.

Motiv de concediere va constitui încălcarea repetată a obligațiilor de muncă sau sancționarea disciplinară anterioară.

În cazuri specifice, dacă acordarea integrală a concediului de odihnă anual ar putea să influenţeze negativ asupra funcționării pozitive a unității , atunci prin acordul scris al salariatului s-ar putea transfera o parte din concediu pentru anul următor de muncă.

Concediile de odihnă anuale suplimentare se vor alipi la concediul de odihnă anual de bază. Completarea în cauză va avea ca efect asigurarea respectării drepturilor și intereselor legitime ale salariaților.

Articolul 163 prevede că pentru perioada de însușire a unor procese de producție salariaților li se va asigura menținerea salariului mediu.

Salariaţilor concediaţi în legătură cu lichidarea unităţii, cu încetarea activităţii angajatorului persoană fizică sau cu reducerea numărului/statelor de personal la unitate li se garantează pentru prima lună plata unei indemnizații de eliberare din serviciu egală cu mărimea sumată a unui salariu mediu săptămînal pentru fiecare an complet lucrat în unitate, dar nu mai mare decît 6 salarii medii lunare și nu mai mică decât un salariu mediu lunar. Modificarea propusă urmărește reducerea poverii financiare pentru angajatori în cazul concedierii salariaţilor în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate fie în legătură cu lichidarea unităţii.

Mărimea compensației pentru reținerea plăţilor salariale din vina angajatorului se va majora de trei ori.
Potrivit Codului muncii, în prezent, în caz de reţinere, din vina angajatorului, a salariului (art. 142), a indemnizaţiei de concediu (art. 117), a plăţilor în caz de eliberare (art. 143) sau a altor plăţi (art. 123, 124, 127, 139, 186, 227 lit. j), 228 alin.(8) etc.) cuvenite salariatului, acestuia i se plătesc suplimentar, pentru fiecare zi de întîrziere, 0,1 la sută din suma neplătită în termen. Se consideră că actuala compensație nu este în măsură să compenseze adecvat salariatului pierderile suportate în legătură cu reținerea plăților ce i se cuvin, precum și să-i asigure protecția necesară în astfel de situații.
Un calcul simplu ne demonstrează că, în cazul reținerii timp de o lună a unui salariu de 5000 lei, salariatul beneficiază de o compensație de 150 lei (5 000 lei x 0,1 %=5 lei/zi; 5 lei x 30 zile=150 lei/lună).
Modificarea propusă are drept scop responsabilizarea angajatorilor și neadmiterea reţinerii, din vina acestora, a plăţilor cuvenite salariatului.
admin вне форума  
c 01.06.2017 по 02.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
В Налоговом кодексе появится новый раздел

С 1 января 2017 года вступил в силу Закон об IT-парках, который устанавливает особые правила налогообложения их резидентов, а именно – введение единого налога в размере 7% с доходов от продаж. Для реализации соответствующих положений Министерство финансов разработало пакет изменений в Налоговом кодексе, в Законе о государственной системе социального страхования и Законе о размере, порядке и сроках уплаты взносов обязательного медицинского страхования.

Механизм реализации Закона об IT-парках был рассмотрен парламентской комиссией по экономике, бюджету и финансам. Представляя депутатам законопроект, заместитель министра финансов Вероника Врагалева отметила, что это технический документ, который позволит применять некоторые положения Закона об IT-парках. В частности, Налоговый кодекс будет дополнен новым разделом X «Налоговый режим резидентов информационно-технологических парков», во многие статьи кодекса будут внесены изменения.

Согласно документу резиденты IT-парков будут платить единый налог в размере 7% с доходов от продаж, который заменит налог на доходы от предпринимательской деятельности, подоходный налог с зарплаты, взносы государственного социального страхования с работодателей и работников, взносы обязательного медицинского страхования, местные налоги, налог на недвижимость, сборы за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Молдове.

В состав единого налога не войдут:
• подоходный налог, удержанный у источника выплаты;
• взносы обязательного государственного социального страхования и обязательного медицинского страхования, рассчитанные/удержанные при осуществлении выплат в пользу физических лиц, кроме выплаты заработной платы;
• НДС;
• акцизы;
• дорожные сборы, за исключением сбора за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Молдове;
• иные налоги и сборы, прямо не указанные в составе единого налога.

Объектом налогообложения будет доход от продажи продуктов/товаров, услуг, работ, ежемесячно регистрируемых в бухучете резидента IT-парка.

Ставка единого налога составит 7%, но не будет ниже минимальной суммы, рассчитанной исходя из количества работников, которые в течение налогового периода (календарного месяца) работали, по крайней мере, один день, в соответствии с индивидуальным трудовым договором с резидентом парка, и размера средней заработной платы по экономике, прогнозируемой на финансовый год расчета единого налога.

Минимальная сумма единого налога должна составлять 30% среднемесячной заработной платы по экономике, прогнозируемой на год налогового периода для единого налога.
Единый налог будет определяться ежемесячно, исходя из размера объекта налогообложения, зарегистрированного в бухучете в течение отчетного месяца, без учета кумулятивных данных, зарегистрированных с начала календарного года. Расчет и отчетность единого налога будут осуществляться ежемесячно резидентами парка посредством представления отчета в Государственную налоговую службу до 25-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Форма и порядок заполнения данного отчета будут утверждены Правительством.

Налогоплательщики — резиденты IT-парков, у которых есть подразделения вне административно-территориальной единицы, где расположен головной офис (юридический адрес), будут уплачивать единый налог в полном объеме в госбюджет по месту нахождения их головного офиса. Впоследствии Минфин будет распределять эти поступления.

В законопроекте представлены особые правила, касающиеся налога на доходы от предпринимательской деятельности, подоходного налога с зарплаты, последствий нарушения особого режима, особых правил вычета в налоговых целях расходов резидентов IT-парков, связанных с износом и ремонтом основных средств и др.

Администрация IT-парков будет представлять ГНС, на которую возложено управление единым налогом, информацию как о хозяйствующих субъектах, которые стали резидентами парка, так и о тех, кто утратил такой статус.

Парламентская комиссия поддержала законопроект, он будет направлен Парламенту для рассмотрения в первом чтении.

Sursa: www.monitorul.fisc.md
admin вне форума  
c 26.05.2017 по 26.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
O nouă categorie de contribuabili

În scopul asigurării cu drepturi sociale a persoanelor fizice care practică activitate independentă, a fost elaborat un proiect de lege prin care se introduce o nouă categorie de plătitori de contribuţii de asigurări sociale la bugetul asigurărilor sociale de stat — persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul.
Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea şi prezentarea spre examinare Parlamentului a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 3 şi nr. 5 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 155 - 161 din 19 mai curent.
Conform proiectului, persoanele sus-numite vor achita contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii în mărime fixă, care le va acorda dreptul la pensia minimă şi ajutorul de deces.
Necesitatea elaborării proiectului este determinată de faptul că persoanele fizice care practică astfel de activităţi nu se regăsesc în prevederile actuale ale anexei nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 şi, respectiv, nu sînt asigurate în sistemul public de asigurări sociale.

Sursa: www.monitorul.fisc.md
admin вне форума  
c 26.05.2017 по 26.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Conceptul de rescriere a Codului fiscal şi a Codului vamal a fost aprobat

Ministerul Finanţelor, prin Ordinul nr. 75 din 15.05.2017, a aprobat Conceptul de rescriere a Codului fiscal şi a Codului vamal. Conceptul reprezintă un document de politici care descrie modalităţile şi direcţiile utilizate în procesul de rescriere a codurilor nominalizate prin prisma celor mai bune practici, în vederea alinierii cadrului legislativ naţional la prevederile directivelor europene şi perfecţionării cadrului legislativ existent, care urmează a fi realizate în perioada 2017 - 2019.
Sursa: www.mf.gov.md
admin вне форума  
c 20.05.2017 по 20.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Privind salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară

Au fost operate modificări şi completări în Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 care reglementează modul de salarizare a angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară. Dintre recentele modificări şi completări merită a fi menţionate, în primul rînd, cele ce ţin de diferenţierea salariilor de funcţie/salariilor tarifare, stabilirea salariilor tarifare şi a salariilor de funcţie concrete, premierea conducătorilor unităţilor cu autonomie financiară.
Astfel, drept bază pentru diferenţierea salariilor de funcţie/salariilor tarifare în raport cu calificarea, gradul de pregătire profesională şi de competenţă al salariatului, precum şi cu gradul de răspundere pe care îl implică funcţiile/lucrările executate şi complexitatea lor serveşte cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real. Totodată, pentru stabilirea cuantumurilor minime ale salariilor de funcţii/salariilor tarifare, în vederea diferenţierii lor în baza criteriilor enumerate mai sus, sînt stabiliţi coeficienţii de multiplicare faţă de cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (noul punct 21 din HG nr. 743).
Conform noii redacţii a punctului 3 din HG nr.743, în unităţile care aplică sistemul tarifar de salarizare, salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) a reţelei tarifare este componenta principală şi obligatorie şi serveşte drept bază pentru stabilirea salariilor tarifare şi a salariilor de funcţie concrete. Punctul nominalizat conţine prevederi privind modul de stabilire a salariului tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) şi pentru salariaţii încadraţi în sisteme netarifare de salarizare.
În urma modificării operate în punctul 7 din HG nr. 743, mărimea maximă a premiului pentru conducătorii întreprinderilor monopoliste, întreprinderilor de stat şi celor cu capital majoritar de stat nu poate depăşi şase (anterior – douăsprezece) salarii de funcţie lunare pe an.

Sursa: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 155–161 din 19.05.2017
admin вне форума  
c 13.05.2017 по 13.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transporturi rutiere

Prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 257 din 28.04.2017 a fost aprobat Regulamentul privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transporturi rutiere. Acesta stabileşte principiile şi condiţiile de repartizare, eliberare, utilizare şi restituire a autorizaţiilor de transporturi rutiere. Prevederile lui se aplică tuturor întreprinderilor şi persoanelor fizice de pe teritoriul Republicii Moldova care utilizează în activitatea lor autorizaţii pentru efectuarea transporturilor rutiere sau serviciilor conexe, eliberate de către autoritatea administrativă Agenţia Naţională Transport Auto.

Sursa: Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr. 149–154 din 12.05.2017
admin вне форума  
c 13.05.2017 по 13.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Privind eliberarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special

Prin Ordinul SFS nr. 63 din 28.04.2017 au fost operate modificări în Regulamentul privind eliberarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobat prin Ordinul SFS nr.13 din 4 aprilie 2017 şi publicat în nr.4/2017 al revistei „Contabilitate şi audit”. Din punctul 1 al Regulamentului a fost exclusă sintagma „şi/sau în bază de patentă de întreprinzător”, iar din punctul 3 – sintagma „şi titularii de patentă”. Astfel, în urma modificărilor operate, prevederile Regulamentului se aplică doar entităţilor şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate independentă.

Sursa: Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr. 149–154 din 12.05.2017
admin вне форума  
c 05.05.2017 по 05.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Сняты ограничения на 2%-ное отчисление

На заседании Правительства РМ, состоявшемся 3 мая 2017 года, были внесены изменения в Положение о механизме процентного отчисления, утвержденное Постановлением Правительства № 1286 от 30.11.2016 г. Так, из пунктов 1, 15 и 21 Положения исключено ограничение о праве процентного отчисления по доходам, облагаемым налогом в соответствии со статьями 88-90 Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 года.

Таким образом, налогоплательщики вправе осуществлять процентное отчисление из всех облагаемых подоходным налогом доходов, в том числе полученных за счет дивидендов, роялти, от сдачи в наем недвижимости (за исключением земель сельскохозяйственного назначения), а также полученных от комиссионной торговли товарами.

Sursa: www.monitorul.fisc.md
admin вне форума  
c 28.04.2017 по 29.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
A fost aprobat Regulamentul privind funcţionarea SFS

Din 1 aprilie 2017 Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a fost reorganizat prin absorbţia celor 35 de inspectorate fiscale de stat şi activează ca o singură persoană juridică responsabilă de administrarea fiscală a ţării. În cadrul şedinţei din 26.04.2017, Guvernul a aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea SFS, care este autoritate administrativă din subordinea Ministerului Finanţelor, împuternicită să administreze impozitele, taxele şi alte plăţi în interesul statului.

SFS este condus de către un director şi patru directori adjuncţi. De asemenea, în scopul examinării celor mai stringente probleme, precum şi a stabilirii soluţiilor optime de depăşire a acestora, în cadrul SEF va fi instituit Consiliul executiv, un organ colegial decizional. Efectivul limită de personal al SFS va constitui 1892 de angajaţi, acelaşi număr de persoane care activează în instituţiile absorbite.

Sursa: www.gov.md
admin вне форума  
c 28.04.2017 по 29.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Creşte salariul minim în sectorul real al economiei

Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real al economiei naţionale va constitui 2380 de lei lunar, în creştere cu 13,3% faţă de nivelul actual, începând cu 1 mai curent. O decizie în acest sens a fost aprobată la şedinţa din 26.04.2017 a Guvernului. Astfel, angajatorii din sectorul real al economiei nu vor putea oferi un salariu mai mic de 14,09 lei pe oră. În prezent nivelul remunerării este stabilit în mărime de 2100 de lei lunar sau 12,43 lei pe oră.

Cuantumul salariului minim garantat în sectorul real se reexaminează anual de Guvern, potrivit Legii salarizării. Ajustarea se face în funcţie de creşterea sumară anuală a indicelui preţurilor de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel naţional. În condiţiile ratei inflaţiei de 6,4 % şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel naţional de 6,9 % în anul 2016, sporul pentru anul curent constituie 13,3 %.*

Sursa: www.gov.md
admin вне форума  
c 28.04.2017 по 29.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Ziua de 8 mai – zi de odihnă

Guvernul a aprobat, la 26.04.2017, o hotărâre prin care ziua de luni, 8 mai a. c. este considerată zi de odihnă. Această zi va fi recuperată pe 20 mai. Decizia are ca scop utilizarea optimă de către salariaţi a zilelor de repaos şi de sărbătoare nelucrătoare.

Sursa: www.gov.md
admin вне форума  
c 25.04.2017 по 26.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Privind stingerea obligaţiilor fiscale

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 235 din 19 aprilie 2017 a fost aprobat Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor băneşti. Regulamentul în cauză stabileşte mecanismul de stingere a obligaţiilor fiscale din contul sumelor plătite în plus şi/sau al sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite, precum şi mecanismul de restituire a mijloacelor la contul bancar al contribuabilului, inclusiv a celor transferate în mod eronat la componentele bugetului public naţional. Atenţionăm asupra faptului că stingerea obligaţiei fiscale prin compensare presupune trecerea în contul restanţei a sumei plătite în plus sau a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită. Compensarea se va efectua la iniţiativa Serviciului Fiscal de Stat sau la cererea contribuabilului, dacă legislaţia fiscală nu prevede altfel, prin întocmirea documentelor de plată sau a documentelor fiscale interne. Cît priveşte restituirea mijloacelor la contul bancar al contribuabilului sau în numerar (numai persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător), aceasta se efectuează doar în baza cererii contribuabilului.

Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor băneşti va fi publicat în nr. 5/2017 al revistei „Contabilitate şi audit”.

Sursa: „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”,
nr. 127 din 20.04.2017
admin вне форума  
c 05.04.2017 по 06.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Privind utilizarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală la efectuarea decontărilor în numerar

Prin Ordinul IFPS nr. 475 din 30.03.2017 a fost aprobat Ghidul practic pentru contribuabili privind utilizarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală la efectuarea decontărilor în numerar. În Ghid sînt prezentate aspectele legate de obligativitatea utilizării maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală (în continuare – MCC) pentru efectuarea decontărilor în numerar, genurile de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fară aplicarea MCC, modul de înregistrare/reînregistrare a MCC şi scoatere a acestora de la evidenţă de la Serviciul Fiscal de Stat, necesitatea utilizării MCC, încălcările fiscale şi contravenţionale care pot surveni în urma neonorării obligaţiilor ce ţin de aplicarea MCC.
Ghidul nominalizat poate fi accesat pe site-ul www.monitorul.fisc.md
(Noutăţi fiscale, editorial din 03.04.2017).

Sursa: www.monitorul.fisc.md
admin вне форума  
c 04.04.2017 по 05.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
4 aprilie – sărbătoarea profesională a contabililor!

Anual, la data de 4 aprilie, comunitatea contabilă din Republica Moldova marchează ziua profesoinală. Această sărbătoare este un prilej în plus de a Vă adresa, în numele Colegiului de redacţie al revistei „Contabilitate şi audit” şi al meu personal, cele mai sincere felicitări! Vă exprim înalta noastră consideraţie pentru munca sîrguincioasă pe care o desfăşuraţi, pentru faptul că sînteţi cu noi de-a lungul anilor. Sînt convins că şi în viitor, prin eforturi comune, vom contribui la prosperarea profesiei contabile.
În această zi deosebită pentru Dvs., dragi contabili, Vă urez sănătate, prosperitate, tot mai mari realizări şi numai clipe de fericire!

Cu profund respect,
Pavel Tostogan,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit”,
director al firmei „Contabil-Service” SRL
admin вне форума  
c 03.04.2017 по 04.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Regulamentul privind funcţionarea posturilor fiscale - în redacţie nouă

Prin Ordinul IFPS nr. 432 din 27.03.2017 au fost operate modificări şi completări în Regulamentul privind funcţionarea posturilor fiscale, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 409 din 18.05.2015. Persoanele interesate pot face conoştinţă cu Regulamentul nominalizat (în redacţie nouă) în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Sursa: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 92-102 din*31.03.2017
admin вне форума  
c 03.04.2017 по 04.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Privind modul de efectuare a vizitelor fiscale

Prin Ordinul IFPS nr. 428 din 27.03.2017 au fost aprobate Indicaţiile metodice privind efectuarea vizitelor fiscale. Acestea au fost elaborate avînd rolul de călăuză pentru funcţionarii Serviciului Fiscal de Stat în cadrul efectuării vizitei fiscale, stabilesc particularităţile şi condiţiile de organizare, de efectuare şi de raportare a rezultatelor vizitelor fiscale.
Indicaţiile metodice privind efectuarea vizitelor fiscale vor fi publicate în numărul din aprilie 2017 al revistei „Contabilitate şi Audit”.

Sursa: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 92-102 din*31.03.2017
admin вне форума  
c 03.04.2017 по 04.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Privind restituirea plăţilor pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat

Prin Ordinul comun al Ministerului Finanţelor şi Ministerului Mediului nr. 45/28 din 06.03.2017 a fost aprobat Regulamentul privind restituirea plăţilor pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat. Atenţionăm asupra faptului că restituirii în conformitate cu prevederile Regulamentului nominalizat se supun doar plăţile pentru poluarea mediului încasate la bugetul de stat (inclusiv prin compensare), începând cu 1 ianuarie 2017, la clasificaţiile economice specificate în circulara anuală a Ministerului Finanţelor privind modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor aprobat prin ordin (pentru anul de gestiune 2017 – prin Ordinul ministrului finanţelor nr.158 din 23 decembrie 2016). Cît priveşte plăţile pentru poluarea mediului virate până la 31 decembrie 2016, acestea sînt pasibile restituirii de către Ministerul Mediului în comun cu Serviciul Vamal.
Regulamentul privind restituirea plăţilor pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat va fi publicat în numărul din aprilie 2017 al revistei „Contabilitate şi Audit”.

Sursa: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 92-102 din 31.03.2017
admin вне форума  
c 03.04.2017 по 04.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Noi formulare ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi

Prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 50 din 15.03.2017 „Privind aprobarea unor formulare-tip ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţii Republicii Moldova” au fost aprobate următoarele formulare: Forma CCR17 “Cerere de eliberare a certificatului de rezidenţă”; Forma 1-DTA17 “Certificat de rezidenţă”; Forma 2-DTA17 “Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat/reţinut de nerezident în Republica Moldova”; Forma 3-DTA17 “Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova”; Forma 4-DTA17 “Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova de către persoanele fizice cetăţeni sau apatrizi care au obţinut statut de rezident al Republicii Moldova”; Forma 5-DTA17 “Cerere privind restituirea impozitului pe venit reţinut în plus din sursele aflate în Republica Moldova”. Atenţionăm asupra faptului că, în afară de formularele nominalizate, a fost aprobată şi Instrucţiunea cu privire la modul de completare a acestora.

Sursa: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 92-102 din 31.03.2017
admin вне форума  
c 30.03.2017 по 30.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Privind necesitatea modificării orei la mașinile de casă și control!

Serviciul Fiscal de Stat atenționează contribuabilii, care în activitatea lor utilizează mașini de casă și control, că potrivit prevederilor punctului 8 lit. e) din Regulamentul cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998) ei sînt obligați să utilizeze MCC în stare funcțională.
Pentru ca MCC să fie considerată în stare funcțională aceasta trebuie să imprime în documente data calendaristică curentă şi timpul cu deviere maximă de 15 minute de la timpul real (excepție face doar devierea cu o oră în perioada de trecere de la ora de vară/iarnă la ora de iarnă/vară, care nu va depăși data de 20 noiembrie/aprilie a anului în curs).
Din motivul că la data de 26 martie 2017 Republica Moldova a trecut la ora de vară, SFS solicită ca contribuabilii să se conformeze prevederilor legale și să modifice ora la mașinile de casă și control potrivit orei de vară. Termenul limită pentru această acțiune este data de 20 aprilie 2017. În caz contrar MCC va fi considerată defectată.

NOTĂ. În conformitate cu articolul 293¹ „Încălcarea regulilor de exploatare a maşinilor de casă şi control” alineatul (1) din Codul contravențional, exploatarea maşinilor de casă şi control fără memorie fiscală, defectate, nesigilate /neînregistrate de /la organul fiscal sau în lipsa contractului valid de asistenţă tehnică cu prestatorul autorizat se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale. Amenzile sînt aplicate persoanelor cu funcție de răspundere.
Sursa: www.fisc.md
admin вне форума  
c 29.03.2017 по 29.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Proiect de ordin al Ministerului Finanţelor prezentat pentru consultare publică

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat şi a prezentat pentru consultare publică proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor „Cu privire la aprobarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru agenţii economici precum şi a Modului de completare a acesteia”. Prima perioadă fiscală de raportare conform formularului-tip nou va fi pentru anul 2017, cu excepţia contribuabililor a căror perioadă fiscală privind impozitul pe venit este de la 1 ianuarie 2017 până la data intrării în vigoare a ordinului nominalizat.
Data limită pentru sugestii pe marginea proiectului – 14.04.2017.

Sursa: www.particip.gov.md
admin вне форума  
c 29.03.2017 по 29.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
CNAS a aprobat graficul controalelor pentru trimestrul II/2017

Casa Naţională de Asigurări Sociale a aprobat şi a înregistrat la Cancelaria de stat* Graficul controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2017. Persoanele interesate pot face cunoştinţă cu graficul nominalizat la adresa *www.cnas.md/Pentru plătitorii de contribuţiii/Control de Stat (GraficulControalelor).
Graficul controalelor planificate include lista plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat al căror control a fost programat pe parcursul trimestrului II al anului 2017. În cadrul controalelor se verifică corectitudinea stabilirii şi plăţii indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

Sursa: www.cnas.md
admin вне форума  
c 29.03.2017 по 29.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Privind măsurile de asigurare a stingerii obligaţiilor fiscale

Prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 379 din 15.03.2017 au fost aprobate noi formulare-tip cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiilor fiscale: Hotărîre cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale; Act de sechestru ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale; Lista bunurilor sechestrate ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale; Hotărîre cu privire la ridicarea/aplicarea sechestrului ca măsură de asigurare de pe bunurile contribuabilului; Hotărîre cu privire la ridicarea sechestrului ca măsură de asigurare de pe bunurile contribuabilului. Persoanele interesate pot face cunoştinţă cu noile formulare-tip în Monitorul Oficial al Republicii Moldova indicat mai jos.

Sursa: „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, nr. 85-91 din 24.03.2017
admin вне форума  
c 29.03.2017 по 29.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Privind procedurile de sigilare şi desigilare

Prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 364 din 10.03.2017 au fost operate modificări şi completări în Ordinul IFPS nr. 611 din 24.07.2015 privind aprobarea Ghidului cu privire la procedurile de sigilare şi desigilare. În redacţie nouă Ghidul nominalizat este publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova indicat mai jos.

Sursa: „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, nr. 85-91 din 24.03.2017
admin вне форума  
c 29.03.2017 по 29.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Privind executarea prevederilor art. 265 alin. (1¹) din Codul fiscal

Prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 43 din 23.02.2017 a fost aprobat Regulamentul privind modul de anulare a obligaţiilor fiscale care cad sub incidenţa art. 265 alin. (1¹) din Codul fiscal. Persoanele interesate pot face cunoştinţă cu Regulamentul nominalizat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova indicat mai jos.

Sursa: „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, nr. 85-91 din 24.03.2017
admin вне форума  
c 23.03.2017 по 31.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Conceptul de rescriere a Codului fiscal şi a Codului Vamal este prezentat pentru consultare publică

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică Conceptul de rescriere a Codului fiscal şi a Codului Vamal. Conceptul reprezintă un document de politici care descrie modalităţile şi direcţiile utilizate în procesul de rescriere a Codului fiscal şi a Codului Vamal prin prisma celor mai bune practici, armonizării cadrului legislativ naţional la prevederile directivelor europene şi perfecţionării cadrului legislativ existent, care urmează a fi realizate în perioada 2017-2019. Conceptul poate fi accesat pe site-ul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.
Propunerile şi obiecţiile urmează a fi prezentate la adresa electronică vadim.tulbu@mf.gov.md pînă la data de 31.03.2017.

Sursa: www.mf.gov.md
admin вне форума  
c 21.03.2017 по 21.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că data de 27 martie 2017 reprezintă termenul limită de prezentare a declaraţiilor forma BASS şi forma REV-5 şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru luna februarie 2017.
Îndeplinirea obligaţiilor în termenele stabilite de legislaţia în vigoare nu atrage calcularea de majorări de întârziere (penalităţi) şi constatarea contravenţiilor administrative. Sancţionările au ca scop descurajarea neconformării voluntare.
Pentru prezentarea declaraţiilor, Casa Naţională propune tuturor plătitorilor de contribuţii la BASS să aleagă metoda automatizată de raportare prin intermediul Sistemului Informaţional Automatizat „E-Reporting" disponibil la adresa www.raportare.md.
Avantajele serviciului electronic de depunere a declaraţiilor prin Internet cu aplicarea semnăturii electronice sunt – rapiditatea, accesibilitatea, disponibilitatea. Serviciul oferă* - disponibilitate 24 ore din 24, 7 zile pe săptămână, reducerea timpului necesar pentru completarea şi prezentarea declaraţiilor la structurile teritoriale ale Casei Naţionale, posibilitatea de verificare a corectitudinii complectării indicatorilor declaraţiilor, prezentarea şi informarea despre recepţionare în timp real.

Sursa: www.cnas.md
admin вне форума  
c 21.03.2017 по 21.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Aviz al Serviciului Fiscal de Stat

Serviciul Fiscal de Stat reaminteşte că aceasta este ultima săptămână în care contribuabilii persoane care practică activitate de întreprinzător au obligația de a depune declarația privind impozitul de venit pentru perioada fiscală 2016.
Potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii persoane care practică activitate de întreprinzător au obligația de a depune declarația privind impozitul de venit până la data de 25 martie a anului curent pentru perioada fiscală 2016.
Pentru a facilita depunerea declarațiilor și a se conforma posibilităților contribuabililor, Serviciul Fiscal de Stat a stabilit* orarul orelor de muncă după cum urmează:
• 22 - 24 martie 2017 - de la ora 08.00 până la 19.00;
• 25 martie 2017 – sâmbăta - de la ora 8.00 până la 17.00;
• 26 martie 2017 - duminică - de la ora 8.00 până la 13.00;
Pentru persoanele fizice cetățeni termenul de depunere a declarației privind impozitul pe venit a fost extins până la 30 aprilie.
Obținerea accesului la Serviciile Fiscale Electronice de către agenții economici se efectuează în urma prezentării pachetului necesar de documente conform Ordinului IFPS nr. 1223 din 26.08.2014, și încheierea Acordului de conectare la Serviciile Fiscale Electronice pentru persoanele juridice. Concomitent, agenții economici trebuie să dispună și de semnătura electronică eliberată de către unul dintre prestatorii de servicii de certificare, acreditați în domeniul semnăturii electronice calificate.
Pentru orice informație atât persoanele fizice, cât și cele juridice pot apela Centrul Unic de Apel al SFS: 0 8000 15 25.

Sursa: www.fisc.md
admin вне форума  
c 19.03.2017 по 19.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
1 aprilie 2017 – data reorganizării Serviciul Fiscal de Stat

Începînd cu 1 aprilie 2017, autoritatea fiscală din Republica Moldova va fi reorganizată și va activa ca o entitate juridică unică – Serviciul Fiscal de Stat.
Acest lucru a devenit posibil grație susținerii Guvernului și a Parlamentului Republicii Moldova. Prin Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat modificări și completări la Codul fiscal prin care s-a dispus revizuirea statutului juridic al organelor fiscale. Totodată, Legea nominalizată prevede crearea de la 1 aprilie 2017 a unei singure persoane juridice responsabile de asigurarea procesului de administrare fiscală pe întreg teritoriul Republicii Moldova – Serviciul Fiscal de Stat.
Scopul restructurării autorității fiscale îl constituie sporirea capacității de deservire a contribuabililor, sporirea gradului de conformare benevolă a contribuabililor și maximizarea veniturilor bugetare.* Prin noua structură, SFS tinde să devină o autoritate de colectare a veniturilor conform rigorilor moderne, să se bucure de respectul și încrederea societății, dar și să ofere o gamă largă de servicii (inclusiv servicii electronice și asistență pentru utilizarea acestora).
Actualmente, sistemul de administrare fiscală al Republicii Moldova este constituit din Inspectoratul Fiscal Principal de Stat și 35 inspectorate fiscale de stat teritoriale, fiecare având personalitate juridică distinctă, cu structură organizatorico-juridică individuală în care se regăsesc servicii de menținere pentru fiecare IFS în parte.
Conform conceptului de reorganizare, Serviciul Fiscal de Stat va fi un organ unificat cu competență teritorială pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Personalul Serviciului Fiscal de Stat urmează a fi concentrat într-o structură centralizată cu:
• aparatul central, care va fi responsabil de aspectele metodologice, de suport și gestiune;
• 3 regiuni de administrare fiscală (Nord, Sud și Centru) și Direcția generală administrare fiscală mun. Chişinău, în cadrul cărora vor fi concentrate funcții de control și de gestionare a arieratelor;
• oficii de deservire și prestări servicii contribuabililor la nivel teritorial.
Formarea unui sistem unitar de administrare fiscală va permite:
• tratarea univocă a contribuabililor și a legislației fiscale;
• standardizarea serviciilor oferite contribuabililor;
• majorarea flexibilității în procesul managementului resurselor umane;
• optimizarea resurselor de personal și redirecționarea acestora preponderent în procese de administrare fiscală, conformare și prestări servicii (reducerea numărului de funcții de suport: contabilitate, resurse umane, achiziții, majorarea numărului de funcționari implicați nemijlocit în administrarea fiscală);
• concentrarea potențialului de control al Serviciului Fiscal de Stat pe procese operaționale cu cel mai mare risc pentru interesele bugetului public național;
• diminuarea riscurilor de corupție și protecționism în autoritatea fiscală.
Este de remarcat faptul că, urmare a reorganizării, vor fi reduse 85 funcții de conducere, iar efectivul limită de 1892 de unități nu va fi modificat.*

Sursa: www.fisc.md
admin вне форума  
c 08.03.2017 по 31.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS

25 martie 2017 este termenul limită de prezentare a declarațiilor persoanelor asigurate REV5 pe suport de hârtie pentru anul 2016.
Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte, că potrivit prevederilor pct. 9.2 din anexa nr. 3 la Legea nr. 156*din* 01.07.2016 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 (Monitorul Oficial nr. 230-231 din 26.07.2016), plătitorii de contribuţii care au prezentat declaraţiile persoanelor asigurate REV-5 prin stik-uri USB sau prin intermediul portalului www.raportare.md fără semnătură electronică (o lună sau mai multe luni) vor prezenta şi suportul de hârtie al acestora odată pe an.
Atenționăm, că pentru neprezentarea declarațiilor REV-5 privind evidenţa nominală a asiguraților în termenii stabiliți de legislația în vigoare, art. 294 alin. (1) din Codul Contravențional al Republicii Moldova prevede aplicarea unei amenzi de la 15 la 50 unităţi convenționale persoanei cu funcție de răspundere şi o amendă de la 50 la 100 unităţi convenționale aplicată persoanei juridice.
Sursa: http://www.cnas.md/
admin вне форума  
c 01.03.2017 по 30.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Explicaţii ale Serviciului Fiscal de Stat privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2016 (extras)

 

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii — persoane juridice și persoane fizice care practică activitate de întreprinzător au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit aferentă anului 2016 până la 25 martie a anului curent.

Contribuabilii, persoane juridice și persoane fizice care practică activitate de întreprinzător, urmează să depună Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se deservesc.

Termenul-limită de achitare la buget a impozitului pe venit coincide cu termenul de prezentare a declarațiilor și a dărilor de seamă – 25 martie anul 2017.

Potrivit prevederilor Codului fiscal, persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător au obligația de a depune Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12), (Forma IVAO15) și (Forma UNIF14).

Impozitul pe venit se determină conform art.15 și art. 541 din Codul fiscal, utilizând pentru persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător cotele impozitului pe venit pentru anul 2016.

 

Prezentarea Declarației /Dării de seamă de către agenții economici

pentru perioada fiscală 2016

 

1Art.75 alin. (2) din Codul fiscal

2Se prezintă de întreprinzătorul individual sau gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA

3Gospodăria ţărănească (de fermier) care pe parcursul perioadei fiscale nu a avut angajaţi şi nu a obţinut venit impozabil este scutită de obligaţia privind prezentarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit

4În condiţiile art.5411 din Codul fiscal.

 

În scopul asigurării corectitudinii determinării impozitului pe venit pentru anul 2016, Serviciul Fiscal de Stat informează despre cele mai importante modificări operate în Codul fiscal, ce au intrat în vigoare începând cu anul 2016, care se referă la:

-             normele aferente operațiunilor în valută străină;

-             aspectele aferente donațiilor;

-             deducerea cheltuielilor aferente întreținerii, funcționării şi reparației autoturismelor;

-             reportarea pierderilor;

-             metoda procentajului îndeplinit.

Un regim fiscal special de impunere este impozitul pe venitul din activitatea operațională (IVAO) care este aplicabil de către întreprinderile mici şi mijlocii, ce presupune o abordare mai simplistă a procesului de identificare a obligației cu privire la impozitul pe venit.

Activitatea operațională este activitatea de bază a entităţii în vederea obţinerii venitului din vânzarea producției, mărfurilor, executarea lucrărilor, prestarea serviciilor, precum şi din alte tipuri de activităţi, care nu constituie nici activitate de investiții, nici activitate financiară.

Astfel, la veniturile din activitatea operațională se vor reflecta veniturile obținute atât din Moldova, cât şi de peste hotarele Republicii Moldova din activitatea de bază a întreprinderii.

Contribuabilii, care nu vor depune declarațiile pe venit până la termenul limită stabilit de Codul fiscal, riscă să li se aplice amenzi, potrivit art. 260 și, respectiv, art. 261 din Codul fiscal.

Integral Comunicatul SFS poate fi accesat pe pagina web www.fisc.md

 

admin вне форума  
c 15.02.2017 по 31.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Modificări preconizate în Legea privind societăţile cu răspundere limitată

Prin Hotărîrea nr. 27 din 27 septembrie 2016, Curtea Constituţională a declarat neconstituţională sintagma „operate în actele de constituire”, prevăzută la alin.(1) şi (2) din art.30 al Legii privind societăţile cu răspundere limitată nr. 135-XVI din 14 iunie 2007.
Curtea a constatat că, avînd în vedere că formarea şi activitatea societăţii cu răspundere limitată se bazează pe voinţa şi încrederea reciprocă a asociaţilor, există situaţii în care calitatea de nou asociat a dobînditorului unei cote sociale poate fi refuzată de asociaţii societăţii cu răspundere limitată. Acest refuz însă nu trebuie să afecteze drepturile patrimoniale ale dobînditorului părţii sociale, acesta fiind îndreptăţit să primească echivalentul valoric al respectivei părţi sociale. Totodată, Curtea remarcă lipsa unei reglementări a unor asemenea situaţii.
La acest compartiment (respectarea dreptului de asociere), legislaţia în vigoare conţine unele reglementări, care însă lipsesc în cazurile dobîndirii prin succesiune a dreptului de proprietate asupra părţii sociale.
Ţinînd cont de constatările nominalizate ale Curţii Constituţionale, Ministerul Economiei a elaborat şi prezentat pentru consultarea publică proiectul de lege care prevede operarea de modificări şi completări în Legea privind societăţile cu răspundere limitată. Proiectul propune reglementarea dobîndirii prin succesiune a dreptului de proprietate asupra părţii sociale, precum şi efectele acesteia în ipoteza în care calitatea de asociat a dobînditorului părţii sociale poate fi refuzată de asociaţi, precum şi reglementarea faptului că, pentru înregistrarea în Registrul de Stat al persoanelor juridice a modificărilor privind dobîndirea părţii sociale, dobînditorul va prezenta la Camera Înregistrării de Stat actul juridic de înstrăinare autentificat notarial, fără a fi necesar de prezentat actul de constituire modificat al societăţii cu răspundere limitată şi hotărîrea adunării generale a asociaţilor în acest sens.

Sursa: www.particip.gov.md
admin вне форума  
c 17.12.2016 по 31.12.2017
admin
Administrator
 
Регистрация: 05.11.2008
Сообщений: 0
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Modificări recente în Codul contravenţional

Prin Legea nr. 208 din 17.11.2016 (intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării) au fost operate diverse modificări şi completări în Codul contravenţional al Republicii Moldova. Acestea prevăd, printre altele, majorarea de la 20 de lei până la 50 de lei a mărimii unităţii convenţionale aplicate pentru calcularea amenzilor, precum şi noi limite ale acestora din urmă – de la 1 la 500 de unităţi convenţionale pentru persoanele fizice şi de la 10 la 1500 de unităţi convenţionale pentru persoanele cu funcţie de răspundere. Asupra persoanelor juridice se vor aplica amenzi de la 10 la 1500 de unităţi convenţionale. Totodată, pentru numeroase încălcări mărimea amenzilor stabilită în unităţi convenţionale a fost redusă.
În redacţie nouă au fost expuse articolele Codului referitoare la termenele de prescripţie a răspunderii contravenţionale, practicarea fără drept a unei profesii sau a unei activităţi, încălcarea termenului de restituire a taxei pe valoarea adăugată etc. Atenţionăm şi asupra faptului că Codul a fost completat cu articolul 55.2 care stabileşte responsabilitatea pentru achitarea salariului sau a altor plăţi fără reflectarea acestora în evidenţa contabilă şi cu articolul 350.1 care stabileşte responsabilitatea pentru încălcarea legislaţiei cu privire la ţinerea condicii de înregistrare a controalelor.

Sursa: Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr. 441-451 din 16.12.2016, art. 879
admin вне форума  

 
Быстрый переход

Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.

Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot